Przetargi.pl
Dostawa warzyw i owoców do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 03-401 Warszawa, Al. Solidarności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 555 11 54 , fax. 22 619 69 43
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Al. Solidarności 67
  03-401 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 555 11 54, fax. 22 619 69 43
  REGON: 01229882300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipzp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę warzyw i owoców do Szpitala Praskiego pw Przemienienia Pańskiego w Warszawie. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Część 1 zamówienia - Dostawa Warzyw; Część 2 - Dostawa owoców; Część 3 - Dostawa Produktów Sezonowych. Szczegółowy opis, podział rodzajowo - ilościowy oraz wymagania realizacji przedmiotu zamówienia wyszczególniono w następujących załącznikach do SIWZ: Załącznikach nr 2.1-2.6 do SIWZ (Formularze asortymentowo-cenowe) oraz Załączniku nr 6 (umowa – wzór), stanowiących jej integralną część. Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie wszystkich 3 części z tym, że prawo opcji w zakresie części 1 i 2 będzie realizowane przez cały okres obowiązywania umowy, a w odniesieniu do części 3 w miesiącach od kwietnia do września.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Brak
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: dla kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi niżej wskazane dokumenty do których posiadania jest zobowiązany: 1) do posiadania aktualnej (obowiązującej) decyzji, o której mowa w art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w sprawie zatwierdzenia zakładu, lub do posiadania aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów wydanego przez organ urzędowej kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017r. poz. 149 z późn. zm.), 2) posiadanie (potwierdzenie) zgłoszenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno – spożywczymi, wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wykonawcy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2016r. poz. 1604 z późn. zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony przez każdego Wykonawcę odrębnie (każdego członka konsorcjum).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda załączenia do oferty Pełnomocnictwa (oryginał dokumentu lub kopia dokumentu poświadczona przez osobę do tej czynności umocowanej „za zgodność z oryginałem”) z którego będzie wynikać zakres umocowania do podpisania oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów, złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach