Przetargi.pl
Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6730543, 6723127 , fax. 023 6730274, 6722764
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
  ul. Powstańców Wielkopolskich 2
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 023 6730543, 6723127, fax. 023 6730274, 6722764
  REGON: 31162200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalciechanow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 5 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 2.6. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKOBP nr rachunku 09 1020 1592 0000 2102 0181 0563, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZP/2501/84/19 „Inwestor zastępczy”.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach