Przetargi.pl
Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza przetarg

 • Adres: 05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 643 091 , fax. 486 642 103
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
  ul. Józefa Piłsudskiego 47
  05-600 Grójec, woj. mazowieckie
  tel. 486 643 091, fax. 486 642 103
  REGON: 67022331000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grojecmiasto.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: W formule „zaprojektuj i wybuduj”: dostawy i montażu hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę. W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować, uzyskać pozwolenie na budowę oraz dostarczyć i dokonać montażu hali pneumatycznej o wymiarach (30 x 62 m) nad boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu. Oprócz tego należy wykonać: centralę nadmuchową, magazyn na halę oraz przyłącza: gazowe, wodno-kanalizacyjne i elektryczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) w formie przewidzianej ustawą Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach