Przetargi.pl
Dostawa warzyw i owoców

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 19-321 Nowa Wieś Ełcka, ul. Lipowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 6197770, 6197779 , fax. 876 197 490
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
  ul. Lipowa 1
  19-321 Nowa Wieś Ełcka, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 6197770, 6197779, fax. 876 197 490
  REGON: 30468000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsnwe.fantex.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Banany 400 kg 2 Biała rzodkiew 80 kg 3 Borowik suszony (opakowania po 20g) na Wigilię 150 szt 4 Brokuł 150 szt 5 Buraki 1000 kg 6 Cebula biała klasa I (różnica między najmniejszą i największę cebulą w jednostce opakowania nie może przekroczyć 30 mm, jeśli średnica najmniejszej cebuli jest równa 70 mm lub większa) 330 kg 7 Cebula czerwona 30 kg 8 Cytryna 170 kg 9 Fasola drobna(opakowania 5 kg) 130 kg 10 Groch połówki (opakowania 5 kg) 70 kg 11 Gruszka konferencja 700 kg 12 Jabłka 1800 kg 13 Jaja (rozmiar L lub XL) 1300 kg 14 Kalafior 100 szt 15 Kapusta czerwona 120 kg 16 Kapusta kiszona 400 kg 17 Kapusta biała 1500 kg 18 Kapusta pekińska 105 kg 19 Koper 800 pęczek 20 Mandarynki 200 kg 21 Marchew 1000 kg 22 Natka pietruszki 800 pęczek 23 Ogórek kiszony 800 kg 24 Ogórek szklarniowy 200 kg 25 Papryka czerwona 25 kg 26 Pieczarka 160 kg 27 Pietruszka 170 kg 28 Pomidor 300 kg 29 Pomarańcze 200 kg 30 Por 150 kg 31 Rzodkiewka 360 pęczek 32 Sałata masłowa 10 szt 33 Seler 170 kg 34 Szczypior 1000 pęczek 35 Śliwka fioletowa 80 kg 36 Ziemniak 13000 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: prowadzenie przez Wykonawcę działalności gospodarczej adekwatnej do przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej specyfikacji. Parafowany projekt umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji. Oświadczenie składane na podstawie art. 24 ust. 11 Ustawy PZP o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 (grupa kapitałowa), przekazywane Zamawiającemu BEZ JEGO WEZWANIA w terminie 3 DNI od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji podanych na otwarciu ofert, na druku stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach