Przetargi.pl
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich RDW w Elblągu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-602 Olsztyn, Pstrowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895261900, , fax. 895399876
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
  Pstrowskiego 28b
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895261900, , fax. 895399876
  REGON: 51075125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich RDW w Elblągu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich RDW w Elblągu. Wykaz obiektów inżynierskich w załączeniu. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kontroli: - 61 szt. mostów; - 93 szt. przepustów o świetle poziomym/pionowym ≥ 1.5 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71631450-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy. 2. Formularz oferty. 3. Formularz cenowy. 4. Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa. 5. W przypadku powoływania się wykonawcy na zasoby innych podmiotów: pisemne zobowiązanie (oryginał) innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp. 6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach