Przetargi.pl
Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych w SP w Chełchach, ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej i ZSS w Stradunach w roku szkolnym 2020/2021

Gmina Ełk ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. Kościuszki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 619 45 00 , fax. 87 619 45 01
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ełk
  ul. Kościuszki
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 619 45 00, fax. 87 619 45 01
  REGON: 79067109900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.elk.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych w SP w Chełchach, ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej i ZSS w Stradunach w roku szkolnym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych do stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej oraz Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach w roku szkolnym 2020/2021, tj. od 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r. 2. Przedmiot zamówienia dzieli się na 6 części: - Część 1. Dostawa mięsa, drobiu, wędlin i produktów mięsnych - Część 2. Dostawa warzyw, owoców, przetworów warzywnych oraz jaj - Część 3. Dostawa nabiału - Część 4. Dostawa pieczywa - Część 5. Dostawa ryb i mrożonek - Część 6. Dostawa artykułów ogólnospożywczych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do formularza ofertowego. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje: - zawarcia umowy ramowej, - przeprowadzenia aukcji elektronicznej, - rozliczenia w walutach obcych, - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, - stosowania wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawców w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 7. Zamawiający, wskazując w opisie poszczególnych produktów określenie: typu (nazwy handlowe lub nazwy producenta), zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4, dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, pod warunkiem, że będą one posiadały te same walory smakowe i właściwości co produkty podane przykładowo. 8. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w asortymencie i ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych przez poszczególne szkoły pisemnie lub telefonicznie przez osoby do tego upoważnione z podaniem godziny dostawy. 9. Dostawy winny być realizowane dwa razy w tygodniu, pieczywo codziennie, w godzinach od 6.30 do 9.00. Dostarczany towar winien odpowiadać Polskim Normom. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. Dostarczany towar winien być świeży, pierwszego gatunku, dopuszczony do sprzedaży, zgodny z treścią zawartą w SIWZ oraz załącznikiem do SIWZ stosownie do właściwej części. 11. Termin przydatności do spożycia wszystkich dostarczonych towarów nie powinien być krótszy niż 2/3 terminu przydatności zalecanego przez producenta. 12. W zależności od asortymentu towar winien być dostarczany w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), informacje w sprawie producenta (nazwa), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze. 13. Wykonawca winien dostarczać produkty czyste, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważności do spożycia (produkty sypkie i przyprawy min. 3 miesiące). 14. Wykonawca winien dostarczać towar własnym środkiem transportu, w atestowanych pojemnikach, na swój koszt zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych. 15. Wykonawca składa ofertę obejmującą w danej części wszystkie wymienione szkoły. Ceny ofertowe winny być jednakowe dla wszystkich szkół i obowiązywać będą przez cały okres ważności umowy. 16. Ilości podane w załączniku do formularza ofertowego są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostaw w każdej z pozycji asortymentowych. Zakres zamówienia może być zmniejszony lub zwiększony do około 15 %, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia dostaw Wykonawcy nie przysługuje roszczenie finansowe z tego tytułu. 17. Wykonawca zobowiązany jest przy każdej dostawie przedłożyć Zamawiającemu fakturę /rachunek z terminem płatności wskazanym w formularzu ofertowym. 18. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy zamawianego asortymentu lub dostawa nie nastąpi w określonym w umowie terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy – w celu zaspokojenia potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stołówki – w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy. 19. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu. 20. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną dostawy ustaloną w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę winien w szczególności określać: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach