Przetargi.pl
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 74-500 Chojna, Słowiańska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914141644, , fax. 914 141 881
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.
  Słowiańska 1
  74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914141644, , fax. 914 141 881
  REGON: 81241652200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pukchojna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów (śmieciarka), wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 r., o następujących minimalnych parametrach technicznych: 1)Wymagania techniczne dla podwozia pojazdu: a)Podwozie fabrycznie nowe (rok produkcji 2020), nie rejestrowane, b)Kolor biały, c)Napęd 6x2, d)DMC 26,0 t, e)Koła o rozm. 315/80 r22,5, f)Koło zapasowe luzem, g)Rozstaw osi pojazdu pomiędzy osiami 1 – 2 w przedziale 3550 – 3950 mm, h)Podgrzewany filtr paliwa z separatorem, i)Silnik o pojemności 9,0 – 11,0 l, j)Moc silnika min. 300 KM, k)Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1500 Nm, l)Norma emisji spalin Euro 6, m)Zautomatyzowana skrzynia biegów (bez pedału sprzęgła) min. 12-biegowa z możliwością manualnej zmiany biegów, n)Oś przednia na zawieszeniu piórowym o nośności min. 8,0 t, o)Pierwsza oś tylna napędowa na zawieszeniu pneumatycznym o nośności min. 11,5 t, p)Druga oś tylna wleczona, skrętna i podnoszona na zawieszeniu pneumatycznym o nośności min. 7,5 t, q)Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi, r)Elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy VSC lub ESP, system ASR, s)Kolumna kierownicy regulowana, t)Wentylowane hamulce tarczowe na wszystkich kołach, u)Dodatkowy hamulec wydechowy, v)Zbiornik paliwa o pojemności min. 200l z korkiem zamykanym na klucz, w)Zbiornik AdBlue o pojemności min. 40l z korkiem zamykanym na klucz, podgrzewany, x)Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z zintegrowanym zagłówkiem i pasem bezpieczeństwa, y)Dwa oddzielne fotele pasażera z zagłówkami i pasami bezpieczeństwa, z)Klimatyzacja, aa)Fabryczny immobilizer, bb)Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane i sterowane elektrycznie, cc)Elektrycznie sterowane szyby drzwi, dd)Światła do jazdy dziennej LED wbudowane w reflektory przednie, ee)Akumulator – 2 szt., o mocy zgodnie z zaleceniami producenta (min. 175Ah), ff)Komputer pokładowy z języku polskim, gg)Radio z zestawem głośnomówiącym, hh)Ogranicznik prędkości do 90 km/h, ii)2 kliny pod koła, jj)Kamizelki ostrzegawcze – 3 szt., kk)Alternator min. 100A, ll)Błotniki z chlapaczami, przód i tył, mm)Dywaniki gumowe, nn)Gaśnica, apteczka oraz trójkąt ostrzegawczy. 2)Wymagane parametry techniczne zabudowy pojazdu: a)Zabudowa fabrycznie nowa (rok produkcji 2020), b)Objętość skrzyni ładunkowej – 22m3, c)Zabudowa śmieciarki z tylnym załadunkiem odpadów, d)Skrzynia ładunkowa dostosowana do każdego typu podwozia, e)Kolor RAL 2003, f)Oświetlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym składające się z: -drugie światło pozycyjne tylne, światło „stop” i kierunkowskaz u góry z lewej i prawej strony odwłoka w obrysie zabudowy, -światło cofania, -światło przeciwmgielne tylne, -dwa światła alarmowe „kogut” z ocynkowanym koszem ochronnym, -dwa reflektory robocze na odwłoku po prawej i po lewej stronie, -światła ostrzegawcze boczne, -brzęczyk ostrzegawczy z tyłu pojazdu, -dodatkowe oświetlenie oświetlające otoczenie z boku pojazdu, g)Urządzenie zasypowe dopasowane do pojemników od 120 do 1100 litrów, h)Możliwość jednoczesnego opróżniania 2 pojemników o pojemności 120 i 240 litrów, i)Sztywna konstrukcja stalowa nie podlegająca odkształceniu, skrzynia ładunkowa całkowicie spawana, wodoszczelna, j)Górna krawędź wanny zasypowej umiejscowiona nie wyżej niż 1,50 m od podłoża, k)Właz konserwacyjny usytuowany po prawej stronie w kierunku jazdy, l)Odwłok z mechanizmem załadunkowym w całości wykonany spawem ciągłym, zamontowany z tyłu skrzyni ładunkowej otwierany w sposób uchylny do góry, m)Kamera 24V z monitorem 7” kolor (w kabinie) wraz z oprzyrządowaniem, n)Akustyczny sygnał ostrzegający o cofaniu pojazdu, o)Min. 2 wyłączniki zatrzymania awaryjnego i zwalniający, p)Pulpit obsługowy umieszczony z tyłu po prawej stronie odwłoka, sterowanie za pomocą przycisków, q)Sterowanie przegrody wypychającej poprzez element sterujący przy fotelu kierowcy i na zewnątrz zabudowy, r)System sterowania zabudowy umieszczony na odwłoku, po obu stronach, s)Sygnalizacja akustyczna do komunikacji ładujący – kierowca, t)Urządzenie zasypowe o ciśnieniu roboczym min. 160 bar, u)Myjka do rąk, v)Centralne smarowanie zabudowy, w)Centralne smarowanie wrzutnika, x)Podłoga – skrzynia z blachy o gr. 4 mm typu Hardox lub równoważne, y)Dwa składane stopnie i uchwyty dla załogi korzystającej ze stopni, wyposażone w czujniki zajętości. 3)Pozostałe wymagania: a)Podwozie wraz z zabudową nie mogą być wyższe niż 3,40 m, b)Certyfikat na znak bezpieczeństwa CE, c)Karta obsługi pojazdu, d)Książka serwisowa, e)Instrukcja obsługi w języku polskim. 4)Warunki leasingu: a)Zakup pojazdu będzie finansowany przez firmę leasingową zwaną Finansującym. b)Wykonawca (finansujący) prowadzi amortyzację przedmiotu zamówienia (leasingu). c)Waluta umowy leasingu – PLN. d)Stała stopa procentowa. e)Czas trwania umowy leasingu: 36 miesięcy – równe raty leasingowe podzielone na część kapitałową i odsetkową, licząc od daty przekazania Zamawiającemu pojazdu do użytkowania. Płatność w ostatnim dniu miesiąca zgodnie z harmonogramem finansowym, będącym załącznikiem do Umowy. f)Opłata wstępna w wysokości 100.000,00 zł netto wliczona na poczet spłaty rat leasingowych, opłacona do dnia protokólarnego odbioru Przedmiotu Zamówienia. g)Rata leasingowa powinna zawierać w sobie koszty związane z realizacją umowy leasingu tj. prowizje, opłaty manipulacyjne, transportu do miejsca przeznaczenia, szkolenie pracowników itp. – w części kapitałowej. h)Wykonawca przedłoży harmonogram spłat najpóźniej w dniu podpisania umowy leasingu. i)Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela w pełnym zakresie OC/NNW. Zamawiający będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu, j)Zamawiający nie dopuszcza żadnych opłat dodatkowych związanych z jakąkolwiek czynnością administracyjną związaną z udzieleniem leasingu (np. potwierdzenia leasingu, potwierdzenia niezalegania z ratami leasingu, wyrażenie zgody na czynności związane z umową leasingu itp.) k)Po zakończeniu trwania umowy leasingowej, z momentem zapłaty ostatniej raty leasingowej, Zamawiający będzie miał prawo dokonania wykupu przedmiotu leasingu za cenę równą jego wartości końcowej oraz pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu. l)Wartość końcowa przedmiotu leasingu (kwota wykupu) – 1,0 % ceny netto przedmiotu leasingu + VAT. m)Zapłata czynszu inicjalnego, rat leasingowych i kwoty wykupu Przedmiotu leasingu wyczerpuje wszelkie zobowiązania pieniężne Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy leasingu. n)Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych, koszty wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego itp. o)Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu oraz koszt za rejestracje pojazdu zapłaconego przez Wykonawcę w związku z zakupem przedmiotów leasingu. Zamawiający dopuszcza ich refakturowanie na Zamawiającego. p)Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, w tym kosztów związanych z udzielaniem odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytania Policji, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Samochodowego itp. q)Zamawiający nie jest poręczycielem/gwarantem kredytów i umów leasingowych. r)Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie leasingu wekslem In blanco. s)Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy Leasingu i ogólnych warunków umowy leasingowej na wzorze stosowanym przez finansującego z zastrzeżeniem, że postanowienia zawarte w SIWZ zostaną uwzględnione w umowie leasingowej. Wykonawca załączy do oferty wzór umowy leasingowej wraz z ogólnymi warunkami leasingu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144511-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - dołącza do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – zgodne z treścią załącznika Nr 7 do SIWZ – należy dołączyć do oferty. 2)Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii na formularzu zgodne z treścią załącznika nr 8 do SIWZ – należy dołączyć do oferty. 3)Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy („Zbiorcze zestawienie ofert”). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach