Przetargi.pl
Zakup energii dla grupy zakupowej Gminy Miasto Stargard w 2021 roku.

Gmina Miasto Stargard ogłasza przetarg

  • Adres: 73-110 Stargard, ul. Stefana Czarnieckiego
  • Województwo: zachodniopomorskie
  • Telefon/fax: tel. 915 784 881 , fax. 915 784 889
  • Data zamieszczenia: 2020-09-16
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Stargard
    ul. Stefana Czarnieckiego 17
    73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
    tel. 915 784 881, fax. 915 784 889
    REGON: 59191700000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stargard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Zakup energii dla grupy zakupowej Gminy Miasto Stargard w 2021 roku.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów użytkowanych przez uczestników grupy zakupowej Gminy Miasto Stargard w 2021 roku. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części: a) część I – zakup energii dla wszystkich obiektów grupy zakupowej Gminy Miasto Stargard w 2021 roku z wyłączeniem oświetlenia ulicznego i parkowego oraz sygnalizacji świetlnej; b) część II – zakup energii dla oświetlenia ulicznego i parkowego oraz sygnalizacji świetlnej utrzymywanych przez Gminę Miasto Stargard. Przedmiotem zamówienia objęty jest również zakup energii dla ewentualnych nowo utworzonych w okresie realizacji umowy punktów poboru na warunkach przeprowadzonego postępowania. Bilansowanie handlowe dla sprzedanej energii elektrycznej. Zgłoszenie operatorowi systemu dystrybucyjnego (OSD) umów sprzedaży energii elektrycznej, w tym przeprowadzenia ewentualnej procedury zmiany sprzedawcy.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: dla części I - 15000 zł, dla części II – 15000 zł. Jeżeli Wykonawca ubiega się o część I i część II może wnieść jedno wadium na kwotę 30 000 zł.
  • III.2. Warunki udziału
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia (wspólne dla części I i II zamówienia): kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż posiada aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz OFERTY PRZETARGOWEJ (załącznika nr 1 i załącznik nr 1a SIWZ). Zamówienie podzielone jest na część I i część II. Wykonawca w jednym formularzu ofertowym określa, na które części zamówienia składa ofertę oraz wypełnia stosowne zestawienia (jedynie na część I, jedynie na część II lub na część I i część II); 2) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika lub w przypadku składania oferty wspólnej, gdy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika; 3) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ponieważ warunki zamówienia są identyczne dla części I i części II – Wykonawca składający ofertę na obie części załącza jeden dokument JEDZ - zaznaczając w cz. II JEDZ sekcja A wiersz „Części” zamiar ubiegania się na obie części zamówienia. Oświadczenia w postaci JEDZ muszą być wypełnione i podpisane przez podmioty, których dotyczą, tj. Wykonawcę, poszczególnych wspólników konsorcjum oraz inne podmioty. Przy wypełnianiu JEDZ należy kierować się INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia opracowaną przez Urząd Zamówień Publicznych (dostępną w ramach materiałów przetargowych). Zamawiający dopuszcza, aby w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca w części IV JEDZ - Kryteria kwalifikacji - wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. Wykonawca może sporządzić JEDZ w jeden z następujących sposobów: a) z dokumentów postępowania (załączniki zamieszczone na platformie zakupowej) Wykonawca może pobrać i wypełnić załącznik nr 2 przygotowany przez Zamawiającego, w którym wypełniono część I dot. Zamawiającego, zamieszczono instrukcje do każdej sekcji oraz wskazano, których pól i sekcji nie należy wypełniać, b) Wykonawca samodzielnie wypełnia edytowalny załącznik 2a (edytowalną wersję formularza JEDZ przygotowaną przez UZP) wypełniając część I korzystając z informacji Zamawiającego z załącznika 2, c) Wykonawca samodzielnie sporządza JEDZ korzystając ze strony https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl. Wykonawca może pobrać plik xml. (espd-response) przygotowany przez Zamawiającego i wykorzystując funkcję „zaimportować ESPD” załadować plik, wypełnić formularz, a następnie zapisać go w formacie xml lub pdf. 4) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, zgodne ze wzorem załącznika 2b SIWZ - jeżeli dotyczy; 5) Do oferty należy dołączyć wadium. Wymagania związane z wadium określa Rozdział VIII pkt. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu zaleca się (nieobowiązkowo) do oferty dołączyć dokument będący kserokopię przelewu; 6) Wykonawca ma prawo poinformować w ofercie Zamawiającego, że umocowanie do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynika z dokumentu, który Zamawiający może pobrać z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych z podaniem odnośników (adresów www lub linków). Wykonawca może również poinformować Zamawiającego o posiadaniu przez Zamawiającego innych wymaganych aktualnych oświadczeń lub dokumentów, również tych składanych na wezwanie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach