Przetargi.pl
12/ŻYW/20/21

Zakład Karny Nowogard ogłasza przetarg

 • Adres: 72-200 Nowogard, ul. Zamkowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 326 600 , fax. 914 326 604
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny Nowogard
  ul. Zamkowa 7
  72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 326 600, fax. 914 326 604
  REGON: 32041400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.SW.GOV.PL
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: ZAKŁAD KARNY

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  12/ŻYW/20/21
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. CPV 15811100–7 Chleb pszenno-żytni świeży – krojony, pakowany w folię, o gramaturze 700 g (0,700 kg) z datą przydatności do spożycia minimum 3 dni od daty dostawy z zaznaczoną datą na każdym bochenku chleba – w ilości 135 000 kg; 2. CPV 15811100–7 Chleb pszenny świeży – krojony, pakowany w folię, o gramaturze 350 g (0,350 kg) z datą przydatności do spożycia minimum 3 dni od daty dostawy z zaznaczoną datą na każdym bochenku chleba – w ilości 44 500 kg; 3. CPV 15811100–7 Chleb razowy świeży – krojony, pakowany w folię, o gramaturze 400g (0,400 kg) z datą przydatności do spożycia minimum 3 dni od daty dostawy z zaznaczoną datą na każdym bochenku chleba – w ilości 620 kg. Produkty muszą spełniać wszelkie warunki określone zgodnie z Polską Normą oraz Standardami Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dostawach partiami składowanymi u Wykonawcy, własnym transportem w godzinach: 800 – 1100, na telefoniczne zamówienie, złożone do godz. 1200 na dzień przed terminem dostawy pod adres: Zakład Karny w Nowogardzie, ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard, Oddział Zewnętrzny w Płotach, ul. Koszalińska 2, 72-310 Płoty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15811100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach