Przetargi.pl
Dostawa używanego pojazdu specjalistycznego na podwoziu ciężarowym do zbierania odpadów wielkogabarytowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 72-100 Goleniów, I Brygady Legionów
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 418-44-26, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  I Brygady Legionów 17 C
  72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 418-44-26, , fax. -
  REGON: 81004226000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkgoleniow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot inny utworzony w szczególnym celu zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa używanego pojazdu specjalistycznego na podwoziu ciężarowym do zbierania odpadów wielkogabarytowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu specjalnego – na podwoziu ciężarowym do zbierania odpadów wielkogabarytowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ – Minimalne wymagania Zamawiającego – samochód specjalny do zbierania odpadów komunalnych; Wykonawca dostarczy (na własny koszt) przedmiot zamówienia na teren Bazy Zamawiającego, z siedzibą w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 17C. Dostawa nastąpi w dzień roboczy, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu Dostawa pojazdu zostanie potwierdzona protokołem zdawczo – odbiorczym spisanym w dniu dostawy między Zamawiającym a Wykonawcą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144511-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach