Przetargi.pl
Zakup i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego z zabudową jednokomorową przeznaczoną do wywozu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 78-550 Czaplinek, Grunwaldzka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943755011, 697776690 , fax. 943755011
 • Data zamieszczenia: 2020-09-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o.
  Grunwaldzka 2
  78-550 Czaplinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943755011, 697776690, fax. 943755011
  REGON: 36931879100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego z zabudową jednokomorową przeznaczoną do wywozu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego samochodu (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych. Zakres zamówienia obejmuję zakup i dostawę jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego z zabudową jednokomorową nie starszą niż 2020 rok spełniającego normę EURO 6, jak również spełniającego wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne określone w ustawie z dnia 2 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy w zakresie emisji spalin. Pojazd przeznaczony będdzie do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia uprawnionym do tego celu Podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania w formularzu oferty - Załącznik nr 2 do SIWZ Podwykonawców wraz z zakresem zadania jaki będą realizować jeżeli Wykonawca przewiduje ich udział w realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144511-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem bankowym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm.). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetargu nieograniczonego na: zakup i dostawę jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego z zabudową jednokomorową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Spółka z o.o. ˮ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – w zakresie tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach