Przetargi.pl
DOSTAWA SAMOCHODU BEZPYLNEGO TRZYOSIOWEGO, DWUKOMOROWEGO O POJEMNOŚCI SKRZYNI ŁADUNKOWEJ 18-21 M3

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. 6 Dywizji Piechoty
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 533 230 , fax. 943 533 251
 • Data zamieszczenia: 2020-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.
  ul. 6 Dywizji Piechoty 60
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 533 230, fax. 943 533 251
  REGON: 33025654000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zielen.kolobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SAMOCHODU BEZPYLNEGO TRZYOSIOWEGO, DWUKOMOROWEGO O POJEMNOŚCI SKRZYNI ŁADUNKOWEJ 18-21 M3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu bezpylnego trzyosiowego, dwukomorowego o pojemności skrzyni ładunkowej 18 - 21 m3. Śmieciarka nie starsza niż 2010 r.– 1 szt. Pełny opis przedmiotu zamówienia zawarto w III cz. SIWZ dostępnej na stronie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144511-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, Formularz cenowy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach