Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 82550 Prabuty, ul. Kuracyjna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 262 43 28, , fax. 55 278 24 35
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
  ul. Kuracyjna 30
  82550 Prabuty, woj. pomorskie
  tel. 55 262 43 28, , fax. 55 278 24 35
  REGON: 17074675600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalprabuty.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital Specjalistyczny Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego. 2. Postępowanie podzielone jest na 8 Części: Część 1: 1) Bronchoskop optyczny Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (tabela z wymaganymi parametrami, warunkami gwarancji, serwisu i szkolenia), stanowiącym Załącznik nr 6a do SIWZ. Część 2: 2) Videobronchoskop Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (tabela z wymaganymi parametrami, warunkami gwarancji, serwisu i szkolenia), stanowiącym Załącznik nr 6b do SIWZ. Część 3: 3) Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych - kardiomonitor Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (tabela z wymaganymi parametrami, warunkami gwarancji, serwisu i szkolenia), stanowiącym Załącznik nr 6c do SIWZ. Część 4: 4) Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych - pulsoksymetr Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (tabela z wymaganymi parametrami, warunkami gwarancji, serwisu i szkolenia), stanowiącym Załącznik nr 6d do SIWZ. Część 5: 5) Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych- elektrokardiograf Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (tabela z wymaganymi parametrami, warunkami gwarancji, serwisu i szkolenia), stanowiącym Załącznik nr 6e do SIWZ. Część 6: 6) Zestaw do zabiegów videochirurgicznych Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (tabela z wymaganymi parametrami, warunkami gwarancji, serwisu i szkolenia), stanowiącym Załącznik nr 6f do SIWZ. Część 7: 7) Zestaw do badań czynnościowych górnego odcinka przewodu pokarmowego Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (tabela z wymaganymi parametrami, warunkami gwarancji, serwisu i szkolenia), stanowiącym Załącznik nr 6g do SIWZ. Część 8: 8) Defibrylator Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (tabela z wymaganymi parametrami, warunkami gwarancji, serwisu i szkolenia), stanowiącym Załącznik nr 6h do SIWZ. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej Części zamówienia. 4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności: 1) dostarczenie przedmiotu zamówienia oraz dokonanie jego instalacji w siedzibie Zamawiającego; 2) przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi urządzenia; 3) dostarczenie Zamawiającemu wypełnionego paszportu aparatury medycznej; 4) dostarczenie Zamawiającemu wraz ze sprzętem instrukcji obsługi w języku polskim oraz dokumentu określającego zasady świadczenia usługi serwisu i gwarancji w okresie gwarancji. 5. Oferowane urządzenie musi być kompletne, nowe, niepowystawowe i po zainstalowaniu gotowe do uruchomienia bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). 6. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211) oraz musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do siedziby Zamawiającego. 8. Dostawa zostanie potwierdzona protokołem zdawczo – odbiorczym. Podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony. Protokół zdawczo – odbiorczy będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności składając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – przykład zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp i ust. 5 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w pkt VI SIWZ. W związku z powyższym Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 i nr 3 do SIWZ dotyczące tych podmiotów Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. VII SIWZ ust. 7, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. VII SIWZ ust. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Podwykonawcy. 1. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt. VII SIWZ ust. 6 w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V SIWZ powyżej wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. VII SIWZ ust. 12, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VII SIWZ ust. 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o których mowa w pkt. VII SIWZ ust. 16 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VII SIWZ ust 16, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 17 pkt. VII SIWZ stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) . W takiej sytuacji zaleca się aby Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdują.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach