Przetargi.pl
Utwardzenie płytami jumb ul. Marchowskiej, Pod Lasem i Parkowej w msc. Koleczkowo oraz ul. Diamentowej w msc. Kamień

Gmina Szemud ogłasza przetarg

 • Adres: 84217 Szemud, ul. Kartuska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 764 428, , fax. 586 764 428
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szemud
  ul. Kartuska 13
  84217 Szemud, woj. pomorskie
  tel. 586 764 428, , fax. 586 764 428
  REGON: 19167542200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szemud.pl/zamowienia-publiczne-i-inwestycje/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie płytami jumb ul. Marchowskiej, Pod Lasem i Parkowej w msc. Koleczkowo oraz ul. Diamentowej w msc. Kamień
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Koleczkowo – ul. Marchowska - roboty nawierzchniowe odcinek ok. 110 m o szer. 3m. i 210 o szer. 4 m – razem 1600 szt. płyt - roboty ziemne; - korytowanie podłoża; - wykonanie warstwy podbudowy pod płyty JUMB 75x100x12,5 z mieszanki piaskowo żwirowej 12 cm, - pobocza z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm i grub. 15 cm, 50 cm szer. - ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt JUMB 75x100x12,5 podwójnie zbrojonych /dostarczonych na plac budowy przez Zamawiającego/ - regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 21 - krawężniki betonowe – ok. 15m. - pionowe znaki drogowe – 1 szt. b) Koleczkowo – ul. Pod Lasem - roboty nawierzchniowe odcinek ok. 187,5 m o szer. 4 m. - 1000 szt. płyt - roboty ziemne; - korytowanie podłoża; - wykonanie warstwy podbudowy pod płyty JUMB 75x100x12,5 z mieszanki piaskowo żwirowej 12 cm, - ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt JUMB 75x100x12,5 podwójnie zbrojonych /dostarczonych na plac budowy przez Zamawiającego/ - regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 5 - krawężniki betonowe – ok. 15 m - pionowe znaki drogowe – 1 szt. c) Koleczkowo – ul. Parkowa - roboty nawierzchniowe odcinek ok. 165 m o szer. 4 m. - 880 szt. płyt - roboty ziemne; - korytowanie podłoża; - wykonanie warstwy podbudowy pod płyty JUMB 75x100x12,5 z mieszanki piaskowo żwirowej 12 cm, - ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt JUMB 75x100x12,5 podwójnie zbrojonych /dostarczonych na plac budowy przez Zamawiającego/ - regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 3 - krawężniki betonowe – ok. 15 m - pionowe znaki drogowe – 1 szt. - ścieki z prefabrykatów betonowych – ok. 10m - przełożenie istniejącej nawierzchni z płyt – ok. 24 m2 d) Kamień – ul. Diamentowa - roboty nawierzchniowe odcinek ok. 152 m o szer. 4m. i 132,5 o szer. 3m – razem 1341 szt. płyt - roboty ziemne; - korytowanie podłoża; - wykonanie warstwy podbudowy pod płyty JUMB 75x100x12,5 z mieszanki piaskowo żwirowej 12 cm, - ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt JUMB 75x100x12,5 podwójnie zbrojonych /dostarczonych na plac budowy przez Zamawiającego/ - regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 6 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego dla każdej inwestycji; Dokumentację należy przedłożyć w formie pisemnej -3 egz. i elektronicznej w (PDF lub JPG oraz pliku otwieranym przez program kartograficzny ,,MMP lub DXF"). 3. Zamawiający przedstawiając nazwy własne w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny, o jakich parametrach technicznych materiał (urządzenie) należy użyć do wykonania robót budowlanych. Użycie nazw własnych w żaden sposób nie sugeruje producenta, ma jedynie charakter przykładowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania produktów wybranego przez siebie producenta o takich samych (równoważnych) parametrach technicznych i jakościowych, a jego oświadczenie o równoważności lub /i zastosowaniu materiałów (urządzeń) podanych przykładowo w SIWZ zawarte będzie w kosztorysie ofertowym. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne oraz kosztorysy ofertowe. Dokumenty te stanowią zał. Nr 9 do SIWZ. WAŻNE! Kosztorysy ofertowe dołączone przez Zamawiającego do SIWZ stanowią przykładowe wyliczenie zakresu i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę! 5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załącznik 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 3 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach