Przetargi.pl
Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w roku szkolnym 2017/2018

Gmina Dębnica Kaszubska ogłasza przetarg

 • Adres: 76248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 81-31-623, , fax. 0-59 81 31 634
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębnica Kaszubska
  ul. Zjednoczenia
  76248 Dębnica Kaszubska, woj. pomorskie
  tel. 0-59 81-31-623, , fax. 0-59 81 31 634
  REGON: 77097980300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debnicakaszubska.eu, http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w roku szkolnym 2017/2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania: ZADANIE 1 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej W skład Zespołu wchodzi: Przedszkole Publiczne w Dębnicy Kaszubskiej, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dębnicy Kaszubskiej, Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej. Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 327 osób Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6.1. do SIWZ. ZADANIE 2 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkół w Gogolewie W skład Zespołu Szkół wchodzi: Przedszkole w Borzęcinie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gogolewie, Gimnazjum w Gogolewie. Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 155 osób Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6.2. do SIWZ. ZADANIE 3 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkół w Motarzynie W skład Zespołu Szkół wchodzi: Przedszkole w Budowie, Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Motarzynie, Gimnazjum w Motarzynie. Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 143. Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6.3. do SIWZ. ZADANIE 4 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 107. Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6.4. do SIWZ. 2. Szacunkowe ilości dzieci dożywianych w ramach poszczególnych zadań, wskazane w pkt. 3.2. SIWZ, zostały określone na podstawie aktualnej wiedzy Zamawiającego w zakresie potrzeb dożywiania dzieci w okresie objętym przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci dożywianych o maksymalnie 50% w każdym zadaniu, w zależności od frekwencji dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych i szkołach, a Wykonawca nie będzie podnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu, w tym zwrotu poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. 3. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia, wymagań odnośnie żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz norm żywienia i zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia dotyczących docelowej grupy żywieniowej. 4. Warunki dodatkowe: 4.1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj. w załącznikach nr 6.1. – 6.4. do SIWZ. 4.2. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego użyczania pojemników do przechowania danej dostawy przy każdorazowej dostawie potraw - na okres do następnej dostawy. 4.3. Podane ilości zamawianych potraw mają charakter szacunkowy, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub odmowy realizacji dostaw. 4.4. Przewidywaną ilość potraw zamawiający będzie zgłaszać na dzień poprzedzający realizację zamówienia, a dokładne ilości do godz. 9-tej na dzień dostawy. 4.5. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią dostarczenie posiłków, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostawę posiłków zgodnych z wymogami zawartymi w SIWZ oraz w załącznikach nr 6.1. – 6.4. do SIWZ z innych źródeł. 4.6. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zagospodarowania i wywozu odpadów pokonsumpcyjnych oraz innych odpadów powstających przy świadczeniu usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących następujące czynności – kucharz, technolog żywienia/dietetyk/intendent o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 6. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 5 SIWZ – wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55322000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2. Formularz cenowy przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4. do SIWZ w zależności od numeru zadania, na realizacje którego Wykonawca składa swoją ofertę; 1.3. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 1.4. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; 1.5. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 1.6. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 11.2. SIWZ, jeżeli dotyczy. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach