Przetargi.pl
Wymiana posadzek i stolarki drzwiowej w pomieszczeniach MIR-PIB w Gdyni

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 81332 Gdynia, ul. Kołłątaja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 7356100, 7356105, 7356108, , fax. 587 356 110
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Kołłątaja 1
  81332 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 7356100, 7356105, 7356108, , fax. 587 356 110
  REGON: 14473300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mir.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana posadzek i stolarki drzwiowej w pomieszczeniach MIR-PIB w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest : Wymiana posadzek i stolarki drzwiowej w pomieszczeniach MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 w 2 etapach: Etap I Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych metalowych w szachtach oraz drzwi przeciwpożarowych i drzwi bez wymagań p.poż. z PCV lub aluminium na korytarzu poziomu 600 w budynku B i C MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1. Etap II 1) wymiana posadzki na przestrzeni komunikacyjnej o numerach K.06A, K.06B, K.06C, K.06D, K.06CC, 619, K.12 na poziomie 600 w budynku B i C oraz, 2) wymiana posadzki w pomieszczeniach biurowych o numeracji 506, 507, 508, 509, 511, 512 na poziomie 500 w budynku B MIR-PIB w zakresie: • roboty budowlane • roboty posadzkarskie • stolarka drzwiowa 3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i wymagania wykonania i odbioru robót budowalnych określa niniejsza SIWZ wraz z załącznikami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45521000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3700,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się: 1) formularz oferty - Załącznik nr 1, 2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 niniejszej SIWZ, 3) dowód wpłaty wadium, 4) pełnomocnictwa. 1.5. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ dotyczące tych podmiotów; b) w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1.5 w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania (w formie oryginału) o treści, z którego będzie wynikać: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 13 do SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane, do realizacji których zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1.5, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.1.5. 1.6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia wg wzoru na załączniku nr 10 i 11 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach