Przetargi.pl
Remont instalacji oświetlenia podstawowego kortów tenisowych

Gmina Miasta Sopotu ogłasza przetarg

 • Adres: 81704 Sopot, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 213 750, , fax. 585 510 133
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Sopotu
  ul. Tadeusza Kościuszki
  81704 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 585 213 750, , fax. 585 510 133
  REGON: 598492000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sopot.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont instalacji oświetlenia podstawowego kortów tenisowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Zakres przedmiotu zamówienia Etap II obejmuje w szczególności wykonanie: 1) odłączenie od zasilania 130 istniejących opraw oświetleniowych, 2) montaż nowych opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego, 3) przyłączenie projektowanych opraw oświetleniowych do instalacji wykonanej w I etapie remontu, 4) przebudowę rozdzielnic RKOR-1 I RKOR-2 (zmiana w zakresie obwodów oświetlenia podstawowego oraz montaż nowych aparatów dla instalacji oświetlenia awaryjnego), 5) montaż instalacji oświetlenia awaryjnego wraz instalacją zasilającą, 6) innych robót i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu Zamówienia, w tym, o ile zajdzie potrzeba, wykonanie projektów montażowych i warsztatowych, które Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt, 7) wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45315700-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach