Przetargi.pl
Usługa wsparcia serwisowego dla macierzy dyskowych i przedłużenie subskrypcji i wsparcia dla Vmware

Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-803 Gdańsk, Nowe Ogrody
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 236 129, , fax. 583 236 529
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
  Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 236 129, , fax. 583 236 529
  REGON: 59846300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.pl/urzad-miejski

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wsparcia serwisowego dla macierzy dyskowych i przedłużenie subskrypcji i wsparcia dla Vmware
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług wsparcia serwisowego dla infrastruktury macierzy dyskowych Zamawiającego firmy Hewlett-Packard i przedłużenie wsparcia i subskrypcji na produkty Vmware, które są obecnie w posiadaniu Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania według wykazu jak poniżej: Zadanie nr 1 - Usługa wsparcia serwisowego dla infrastruktury macierzy dyskowej Zamawiającego EVA4400 firmy Hewlett-Packard. Zadanie nr 2 - Zakupu usługi dla Zamawiającego w formie HP CarePack - wsparcia serwisowego dla infrastruktury macierzy dyskowej HP P2000 firmy Hewlett-Packard. Zadanie nr 3 - Przedłużenie wsparcia i subskrypcji na produkty VMware, które są obecnie w posiadaniu Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72611000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: dla zadania nr 1 – w wysokości 7.000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych) dla zadania nr 2 - w wysokości 900,00 złotych (słownie: dziewięćset złotych) dla zadania nr 3 - w wysokości 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załączniki nr 1 i 2 do oferty) ; 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 i 2 do oferty) ; 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach