Przetargi.pl
Budowa części ul. Gierdziejewskiego i ul. Chwarznieńskiej bocznej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną

Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego
  81382 Gdynia, woj. pomorskie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa części ul. Gierdziejewskiego i ul. Chwarznieńskiej bocznej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: „Budowa części ul. Gierdziejewskiego i ul. Chwarznieńskiej bocznej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ, 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z SIWZ, od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno w zakresie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, 3) odpowiednio uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe 2) Roboty ziemne 3) Roboty drogowe, w tym: a) wykonanie jezdni o nawierzchni z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego, b) wykonanie jezdni o nawierzchni z płyt wielootworowych, c) wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdu z kostki betonowej, d) przebudowa wyspy kanalizującej przejazd z kostki kamiennej, e) odtworzenie istniejących nawierzchni drogowych, 4) Roboty branży sanitarnej, w tym: a) budowa kanalizacji deszczowej, b) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granic posesji. 5) Budowa oświetlenia ulicznego. 6) Zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej. 7) Zieleń, w tym: a) wycinka drzew, b) zabezpieczenie istniejących drzew, c) pielęgnacja odtworzonych trawników w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego, 8) Tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót, 9) Docelową organizację ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach