Przetargi.pl
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH, TESTÓW DO STERYLIZACJI, SIATEK I SYSTEMÓW GINEKOLOGICZNYCH, RĘKAWIC NIEJAŁOWYCH I ODZIEŻY MEDYCZNEJ JEDNORAZOWEJ NA POTRZEBY MEDYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO

Szpitale Tczewskie S. A. ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 587 776 635 , fax. 585 313 830
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpitale Tczewskie S. A.
  ul. 30 Stycznia
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. 587 776 635, fax. 585 313 830
  REGON: 22062068900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaletczewskiesa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: ZAKŁAD LECZNICZY

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH, TESTÓW DO STERYLIZACJI, SIATEK I SYSTEMÓW GINEKOLOGICZNYCH, RĘKAWIC NIEJAŁOWYCH I ODZIEŻY MEDYCZNEJ JEDNORAZOWEJ NA POTRZEBY MEDYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH, TESTÓW DO STERYLIZACJI, SIATEK I SYSTEMÓW GINEKOLOGICZNYCH, RĘKAWIC NIEJAŁOWYCH I ODZIEŻY MEDYCZNEJ JEDNORAZOWEJ NA POTRZEBY MEDYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza podzielenie zamówienia na części, zwane „Pakietami”. Zamawiający do przedmiotowego zamówienia przewidział 10 pakietów, wyszczególnionych poniżej: Pakiet nr 1. CPV 33600000-6 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE Pakiet nr 2. CPV 33100000-1 SIATKI I SYSTEMY GINEKOLOGICZNE Pakiet nr 3. CPV 33694000-1 TESTY DO STERYLIZACJI Pakiet nr 4. CPV 33694000-1 TESTY DO STERYLIZACJI Pakiet nr 5. CPV 33600000-6 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE Pakiet nr 6. CPV 33600000-6 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE Pakiet nr 7. CPV 33600000-6 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE Pakiet nr 8. CPV 33141420-0 RĘKAWICE NIEJAŁOWE NITRYLOWE Pakiet nr 9. CPV 33141420-0 RĘKAWICE NIEJAŁOWE WINYLOWE Pakiet nr 10. CPV33199000-1 ODZIEŻ MEDYCZNA JEDNORAZOWA Przedmiot zamówienia i jego zakres oraz główne parametry zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do SIWZ – dla każdego pakietu, jak również w projekcie umowy (kwestie formalne) stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, posiadający: - koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (jeśli Wykonawca jest dystrybutorem) lub zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeśli Wykonawca jest wytwórcą) lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego – DOTYCZY TYLKO PAKIETÓW NR 1, 5, 6 ,7
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego. – załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej wnosi się w oryginale. Oświadczenie wraz z ewentualnymi dokumentami, o których mowa w niniejszym punkcie należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020r. poz. 1041 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. W przypadku gdy w zakresie danego pakietu złożono tylko jedną ofertę – Wykonawca, który ofertę tą złożył nie ma obowiązku przekazania ww. Oświadczenia Zamawiającemu. Jeśli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może załączyć oświadczenie wraz z ofertą. 1.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 1.3.1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 1.3.2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do pisemnego wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 1.3.3. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowo - cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 1.3.4. Wypełniony i podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ 1.4. Dokumenty lub oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w postaci papierowej. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które dotyczą każdego z nich. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia własnoręcznym podpisem. 1.5. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 1.6. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 1.7. W przypadku, gdy upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy osoby, która podpisała ofertę, nie wynika z właściwego wypisu z rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, oferta powinna zawierać również dokument potwierdzający to upoważnienie, np. odpowiednie pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo może mieć następujące formy: oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 1.8. A) Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Ustawy) B) W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne Pełnomocnictwo / Upoważnienie należy załączyć do oferty. C) Zamawiający wszelką korespondencję (oświadczenia, dokumenty itp.) będzie kierował do wyznaczonego zgodnie z zasadami, w pkt. 2, powyżej, pełnomocnika/ lidera. D) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa powyżej zostanie wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowę konsorcjum lub umowę spółki cywilnej). E) Wykonawcy, o których mowa powyżej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli takowe było wymagane). F) Do Wykonawców występujących wspólnie stosuje się przepisy dotyczące Wykonawcy. G) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym mowa w cz. VII, pkt. 1.1.1.SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą. H) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa dokument o którym mowa w cz. VII, pkt. 1.2 SIWZ, na zasadach opisanych w tym punkcie. 1.9. A) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. B) Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę min. firm Podwykonawców – zgodnie z wymogami w załączniku nr 1 do SIWZ. C) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także wraz z ofertą wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym mowa w cz. VII, pkt. 1.1.1.SIWZ, dla każdego z tych Podwykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach