Przetargi.pl
Dostawa i wdrożenie zintegrowanego system gromadzenia i analizy danych pacjentów w celu prowadzenia opieki koordynowanej przez Centrum Geriatrii.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 491 248 , fax. 58 3492074, 3461178
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  ul. Dębinki 7
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 491 248, fax. 58 3492074, 3461178
  REGON: 28864000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wdrożenie zintegrowanego system gromadzenia i analizy danych pacjentów w celu prowadzenia opieki koordynowanej przez Centrum Geriatrii.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego system gromadzenia i analizy danych pacjentów w celu prowadzenia opieki koordynowanej przez Centrum Geriatrii Zamawiającego. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie, w szczególności do: a) przeprowadzenia analizy wymagań Zamawiającego, której rezultatem będzie opracowanie szczegółowych wytycznych dla systemu, b) przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej w zakresie wymaganej infrastruktury informatycznej po stronie Zamawiającego, której rezultatem będzie określenie minimalnych wymagań sprzętowych i softwarowych koniecznych dla uruchomienia systemu, c) wyprodukowania (oprogramowanie) systemu zgodnie z uwzględnieniem ustaleń poczynionych na etapie analizy i udokumentowanych w systemie zarządzania projektem, d) instalacji Systemu w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego, e) przystosowania Systemu dla potrzeb Zamawiającego, f) przygotowania i dostarczenia Dokumentacji, g) przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w obsłudze Systemu, wykonania innych prac określonych Umową. 3. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zobowiązania określone w Umowie, w szczególności przeprowadzić wdrożenie Systemu z zachowaniem najwyższej staranności, w stopniu wymaganym od profesjonalisty, dążąc do docelowego eksploatowania przez Zamawiającego rozwiązania informatycznego: nowoczesnego, rozwojowego oraz zapewniającego zaspokojenie jego potrzeb określonych w wymaganiach do Systemu, zabezpieczającego poufność i bezpieczeństwo danych, gwarantującego szybką i stabilną pracę. 4. Wykonawca zobowiązuje jest do wdrożenia Systemu z uwzględnieniem standardów profesjonalnej obsługi wdrożeń systemów informatycznych, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełną zgodność Systemu z wymogami funkcjonalnymi Zamawiającego określonymi na etapie analizy oraz z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce. Ocena zgodności Systemu z przepisami obowiązującego prawa będzie dokonywana w oparciu o stan prawny istniejący w chwili zgłoszenia Systemu do odbioru. W celu wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy warunki realizacji niniejszej Umowy. 5. Wykonanie Wdrożenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy czym część prac w ramach Wdrożenia może być wykonana w siedzibie Wykonawcy, w tym sposób zdalny, jeśli jest to uzasadnione ze względu na ich charakter, w szczególności prace programistyczne i tworzenie Dokumentacji. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań związanych z realizacją prac objętych przedmiotem Umowy w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowej realizacji prac. Z uwzględnieniem zobowiązań Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zarządzanie i realizację przedmiotu Umowy. 7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na system będący przedmiotem niniejszego zamówienia. 8. Ogólne założenia projektu oraz Specyfikacja funkcjonalna serwisu „Wirtualne Centrum Geriatrii”, zawarte zostały w załącznik nr 7 do SIWZ. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający dopuszcza: a) złożenie ofert w postaci elektronicznej. Szczegółowy opis (instrukcja) składania ofert w postaci elektronicznej zawarty został w ust. XI i XII SIWZ. b) złożenie ofert w formie papierowej. Szczegółowy opis (instrukcja) składania ofert w postaci papierowej zawarty został w ust. XI i XII SIWZ. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp. 13. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony wraz z informacją z otwarcia ofert na platformie zamawiającego, pod adresem https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk (dla wszystkich wykonawców, nie zależnie od tego czy oferta została złożona w formie tradycyjnej czy elektroniczne).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach