Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie finansowanego ze środków projektu ICARUS realizowanego w ramach europejskiego programu badawczego FP7 (7. Program Ramowy).

Instytut Maszyn Matematycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 621 84 41 , fax. 0-22 629 92 70
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Maszyn Matematycznych
  ul. Krzywickiego 34 34
  02-078 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 621 84 41, fax. 0-22 629 92 70
  REGON: 00003519700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imm.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie finansowanego ze środków projektu ICARUS realizowanego w ramach europejskiego programu badawczego FP7 (7. Program Ramowy).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie finansowanego ze środków projektu ICARUS realizowanego w ramach europejskiego programu badawczego FP7 (7. Program Ramowy). Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części, każda z części będzie podlegała oddzielnej ocenie. Część 1. 1. komputer pokładowy robota mobilnego (komputer przenośny - laptop) Część 2. 1. laptop do prac programistycznych 2. serwer - repozytorium oprogramowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.imm.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach