Przetargi.pl
Sporządzenie opinii biegłego rewidenta w sprawie wzrostu stawek w projekcie stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej

Urząd Transportu Kolejowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6301880 , fax. 22 6301891
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Transportu Kolejowego
  ul. Chałubińskiego 4 4
  00-928 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6301880, fax. 22 6301891
  REGON: 01548143300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utk.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie opinii biegłego rewidenta w sprawie wzrostu stawek w projekcie stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest; 1) przeprowadzenie analizy dotyczącej zasadności wzrostu stawek w przedstawionym Projekcie stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązujących od dnia 9 grudnia 2012 r. z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i prawnych oraz 2) sporządzenie opinii biegłego rewidenta w tej sprawie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości co do zasadnosci wzrostu stawek jednostkowych i odmowy Prezesa UTK zakończenia postępowania wydaniem decyzji adminsitracyjnej zatwierdzającej projekt stawek 3) przeprowadzenie analizy ekonomicznej i prawnej nowego projektu stawek 4) sporządzenie 2 opinii biegłego rewidenta w tej sprawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 792100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach