Przetargi.pl
Najem włókien światłowodowych w relacji od Sejm RP do Polskie Radio S.A. (znak sprawy: BZ/SZP-9/12)

Polskie Radio S.A. Sekcja Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 6459384 , fax. +48 22 6453957
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio S.A. Sekcja Zamówień Publicznych
  Al. Niepodległości 77/85 77/85
  00-977 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 6459384, fax. +48 22 6453957
  REGON: 01042059100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prsa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Najem włókien światłowodowych w relacji od Sejm RP do Polskie Radio S.A. (znak sprawy: BZ/SZP-9/12)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest najem sześciu ciemnych jednomodowych włókien światłowodowych w relacji od Sejm RP do Polskie Radio S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 325710006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prsa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach