Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Zamawiającego

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ogłasza przetarg

 • Adres: 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 623 19 23 , fax. 22 623 19 09
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
  ul. Wspólna 30 30
  00-930 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 623 19 23, fax. 22 623 19 09
  REGON: 01156286700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.fapa.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części zamówienia: CZĘŚĆ I. Dostawa do siedziby zamawiającego: 1. Komputer stacjonarny - 9 szt. 2. Monitor LCD - 10 szt. 3. Komputer przenośny - 3 szt. 4. Drukarka - 2 szt. 5. Urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt. 6. Przełącznik sieciowy - 5 szt. 7. Dysk twardy 1TB SAS - 2 szt. 8. Dysk twardy 2TB SATA - 6 szt. 9. Taśma LTO5 - 12 szt. 10. Dysk twardy zewnętrzny - 3 szt. 11. Pamięć USB - 10 szt. 12. Oprogramowanie biurowe MS Office - 12 szt. 13. Licencje dostępowe CAL - 12 szt. 14. Serwerowe oprogramowanie systemowe - 1 szt. CZĘŚĆ II. Dostawa do siedziby zamawiającego: 1. Monitor LCD - 1 szt. 2. Komputer przenośny - 1 szt. 3. Drukarka - 1 szt. 4. Taśma LTO5 - 10 szt. 5. Dysk twardy zewnętrzny - 3 szt. 6. Pamięć USB - 2 szt. 7. Oprogramowanie biurowe MS Office -1 szt. 8. Licencje dostępowe CAL - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.fapa.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach