Przetargi.pl
Dozór i ochrona mienia budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Polna 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 3640310 , fax. 24 3640311
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.
  ul. Polna 7 7
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 3640310, fax. 24 3640311
  REGON: 61026091500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgm-plock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Miasto Płock

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dozór i ochrona mienia budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa: Dozór i ochrona mienia budynku przy ulicy Otolińskiej 23 w Płocku. Usługa będzie realizowana przez dwóch pracowników ochrony każdego dnia całodobowo, przy czym jeden pracownik zobowiązany będzie do obsługi instalacji monitoringu, a drugi do patrolowania terenu na zewnątrz i wewnątrz budynku. Realizacja zadań ochrony polegać będzie na: 1. Montażu instalacji monitoringu wizyjnego budynku w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy, wg wykazu elementów określonych w Załączniku nr 8 do SIWZ, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem lokalizacji kamer na parterze przedmiotowego budynku - 2 szt., na I - szym piętrze -1 szt., na klatce schodowej ostatniej kondygnacji - 2 szt. oraz na zewnątrz budynku - 2 szt., łącznie 7 szt. kamer.Uwaga: W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, Wykonawca dokonuje demontażu instalacji monitoringu wizyjnego.2.Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania instalacji monitoringu wizyjnego w ciągłym działaniu. W przypadku awarii kamery Wykonawca dokona naprawy lub wymiany w ciągu 24 godzin.3.Wykonawca zobowiązany jest do zapisu całodobowego monitoringu i jego przechowywania. 4.Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego jest obowiązany udostępnić zapis z monitoringu budynku w formacie AVI, w terminie 3 dni od dnia przekazania pisemnego wezwania. W tym celu Zamawiający przekaże Wykonawcy dysk do zapisu informacji.5.Wykonawca ma obowiązek archiwizowania zapisów przez 6 kolejnych miesięcy, po upływie każdego miesiąca.6.Udaremnianiu kradzieży w chronionym obiekcie. 7.Niedopuszczeniu do dewastacji i niszczenia chronionego mienia. 8.Reagowaniu na zdarzenia zakłócenia ładu, porządku i bezpieczeństwa w chronionym obiekcie.9.Niedopuszczeniu do powstania zagrożeń o charakterze przestępczym i noszącym znamiona wykroczeń. 10.Prowadzeniu rejestru wydawania kluczy do pustostanów oraz rejestru interwencji w budynku dozorowanym i chronionym. 11. Potwierdzaniu otrzymania kluczy od nowych pustostanów oraz zgodności ich stanu technicznego, określonego w protokole zdawczo - odbiorczym.12.Prowadzeniu rejestru osób wchodzących do pustostanów wskazując datę, numer lokalu mieszkalnego (pustostanu), imię i nazwisko i cel przebywania w lokalu.13.Sporządzaniu i przedkładaniu Zamawiającemu miesięcznych raportów z wykonywanych czynności oraz składania ich do 10 - go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.14.Czas pracy agentów ochrony - 24 godziny na dobę. Zakres obowiązków, czynności i zadań pracownika ochrony:1.Pełnienie służby w obiekcie z wyposażeniem do ochrony osobistej w umundurowaniu służbowym z identyfikatorem osobistym ze zdjęciem.2.Nadzorowanie i niezwłoczne powiadamianie osób upoważnionych przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla osób przebywających na chronionym terenie lub zagrożenia chronionego mienia oraz o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na chronione mienie, w tym w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku, itp. lub o zagrożeniach ich powstania.3.Niezwłoczne powiadamianie właściwych publicznych służb ochrony (Policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe, energetyczne i wodociągowe) oraz osób upoważnionych przez Zamawiającego o zagrożeniach. 4. Patrolowanie terenu na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. 5.Możliwość korzystania z pomocy grupy interwencyjnej (własnej lub innej agencji ochrony).6.Obsługa monitoringu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca Przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie w zakresie dozorowania i ochrony mienia budynków
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzgm-plock.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach