Przetargi.pl
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg

Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 97-410 Kleszczów, ul. Główna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 313 223 , fax. 447 313 113
 • Data zamieszczenia: 2019-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o. o.
  ul. Główna 41
  97-410 Kleszczów, woj. łódzkie
  tel. 447 313 223, fax. 447 313 113
  REGON: 59213074100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zk.bip.kleszczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem, w ilości 1300 ton wraz z wyładunkiem na terenie Bazy Utrzymania Dróg w miejscowości Żłobnica, gmina Kleszczów. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zwiększeniu dostaw soli drogowej z antyzbrylaczem o maksymalnie 500 ton, co nie przekracza 50% zamówienia podstawowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa tego warunku udziału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach