Przetargi.pl
Dostawa ryb i przetworów rybnych

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 41-400 Mysłowice, ul. Szymanowskiego 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3183400 , fax. 032 3183399
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Szymanowskiego 6 6
  41-400 Mysłowice, woj. śląskie
  tel. 032 3183400, fax. 032 3183399
  REGON: 00031986500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Areszt Śledczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ryb i przetworów rybnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1). Burgery rybne mrożone w ilości 400 kg, waga 1 szt. 50 - 60 gram lub 90 - 110 gram, pakowane w opakowania do 5 kg, minimalny termin przydatności do spożycia 4 miesięcy od daty dostawy, 2). Paprykarz szczeciński w ilości 600 kg, w puszce lub alu-pack, pakowana w opakowania jednostkowe od 0,270 kg do 0,330 kg, minimalny termin przydatności do spożycia 12 miesięcy od daty dostawy, 3). Szprot w sosie pomidorowym (zawartość ryby min. 55%) w ilości 400 kg, w puszce lub alu-pack, pakowana w opakowania jednostkowe od 0,270 kg do 0,330 kg, minimalny termin przydatności do spożycia 12 miesięcy od daty dostawy, 4). Sałatka z makreli w ilości 500 kg, w puszce lub alu-pack, pakowana w opakowania jednostkowe od 0,270 kg, do 0,330 kg, minimalny termin przydatności do spożycia 12 miesięcy od daty dostawy, 5). Filet z makreli w sosie pomidorowym (zawartość fileta z makreli w puszce min. 55%) w ilości 200 kg, w puszce lub alu-pack, pakowana w opakowania jednostkowe od 0,270 kg do 0,330 kg, minimalny termin przydatności do spożycia 12 miesięcy od daty dostawy, 6). Filet śledziowy w sosie pomidorowym (zawartość fileta śledziowego w puszce min. 55%) w ilości 200 kg, w puszce lub alu-pack, pakowany w opakowania jednostkowe od 0,270 kg, do 0,330 kg, minimalny termin przydatności do spożycia 12 miesięcy od daty dostawy, 7). Filet z dorsza mrożony nie szkliwiony lodem (bez dodatku wody) w ilości 300 kg, minimalny termin przydatności do spożycia 5 miesięcy od daty dostawy, 8). Płaty śledziowe marynowane w ilości 300 kg (płat śledziowy marynowany netto, bez dodatków), pakowany w opakowania jednostkowe do 5 kg, minimalny termin przydatności do spożycia 30 dni od dnia dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 152200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach