Przetargi.pl
Dostawa ryb dla potrzeb Zakładu Karnego w Wojkowicach D/Kw 220/15/11

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 42-580 Wojkowice, ul. Sobieskiego 298
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2961600 , fax. 032 2961613
 • Data zamieszczenia: 2011-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Sobieskiego 298 298
  42-580 Wojkowice, woj. śląskie
  tel. 032 2961600, fax. 032 2961613
  REGON: 00031976000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna nie posoadająca osobowości prawnej podległa Min. Sprawiedliwości

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ryb dla potrzeb Zakładu Karnego w Wojkowicach D/Kw 220/15/11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb dla potrzeb Zakładu Karnego w Wojkowicach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 152200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium: w kwocie: 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku form wskazanych w art. 45 ust.6 ustawy. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy numer: NBP o/o Katowice 44 1010 1212 3050 1713 9120 0000, z adnotacją Wadium na dostawę ryb dla potrzeb Zakładu Karnego w Wojkowicach 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, należy przedłożyć oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub dowód wpłaty. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach: oryginał dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji) należy załączyć do oferty. UWAGA! Zamawiający prosi Wykonawców o niezszywanie z pozostałą częścią oferty oryginału dokumentu wadialnego, z uwagi na to, iż dokument ten zostanie po otwarciu ofert zdeponowany u Zamawiającego. Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna stanowić część oferty (winna być trwale zszyta z zasadniczą treścią oferty). 5. Zwrot wadium nastąpi w trybie wynikającym z art. 46 ustawy. 6. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 7. Okres ważności wadium musi obejmować okres związania ofertą. Przedłużenie okresu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie powyższego ustalenia będą podlegały - odpowiednio - nowym terminom. 8. Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych albo w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275 ze zm.), w treści tych dokumentów musi być zawarty zapis, że podmiot udzielający poręczenia/gwarancji, zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo oraz na pierwsze żądanie (tj. bez dokonywania dodatkowej weryfikacji) Zamawiającego do wypłaty na jego rzecz wadium w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia żądania. W przypadku braku powyższego zapisu, wadium nie zostanie uznane za prawidłowo wniesione. 9. Termin wniesienia wadium w jednej z form przewidzianych przepisami ustala się na dzień 11 stycznia 2012 roku godz. 09.30. 10. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach