Przetargi.pl
Dostawa ryb i przetworów rybnych

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 41-400 Mysłowice, ul. Szymanowskiego 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3183400 , fax. 032 3183399
 • Data zamieszczenia: 2015-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Szymanowskiego 6 6
  41-400 Mysłowice, woj. śląskie
  tel. 032 3183400, fax. 032 3183399
  REGON: 00031986500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Areszt Śledczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ryb i przetworów rybnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1). Burgery rybne mrożone w ilości 300 kg, waga 1 szt. 50-60 gram lub 90-110 gram pakowane w opakowania do 5 kg, minimalny termin przydatności do spożycia 4 miesięcy od daty dostawy, 2). Paprykarz szczeciński w ilości 600 kg, w puszce lub alu-pack, pakowany w opakowania jednostkowe od 0,270 kg do 0,330 kg, minimalny termin przydatności do spożycia 12 miesięcy od daty dostawy, 3). Szprot w sosie pomidorowym (zawartość ryby min. 55%) w ilości 300 kg, w puszce lub alu-pack, pakowany w opakowania jednostkowe od 0,270 kg do 0,330 kg, minimalny termin przydatności do spożycia 12 miesięcy od daty dostawy, 4). Sałatka z makreli w ilości 600 kg, w puszce lub alu-pack, pakowana w opakowania jednostkowe od 0,270 kg, do 0,330 kg, minimalny termin przydatności do spożycia 12 miesięcy od daty dostawy, 5). Filet z makreli w sosie pomidorowym (zawartość fileta z makreli w puszce min. 55%) w ilości 200 kg, w puszce lub alu-pack, pakowany w opakowania jednostkowe od 0,270 kg do 0,330 kg, minimalny termin przydatności do spożycia 12 miesięcy od daty dostawy, 6). Filet śledziowy w sosie pomidorowym (zawartość fileta śledziowego w puszce min. 55%) w ilości 200 kg, w puszce lub alu-pack, pakowany w opakowania jednostkowe od 0,270 kg, do 0,330 kg, minimalny termin przydatności do spożycia 12 miesięcy od daty dostawy, 7). Filet z dorsza bez skóry, mrożony nie szkliwiony lodem (bez dodatku wody) w ilości 360 kg. minimalny termin przydatności do spożycia 5 miesięcy od daty dostawy, 8). Płaty śledziowe marynowane w ilości 300 kg (płat śledziowy marynowany netto, bez dodatków), pakowany w opakowania jednostkowe do 5 kg, minimalny termin przydatności do spożycia 30 dni od dnia dostawy, 9). Filet z makreli w oleju (zawartość fileta z makreli w puszce min. 55%) w ilości 100 kg, w puszce lub alu-pack, pakowana w opakowania jednostkowe od 0,170 kg do 0,330 kg, minimalny termin przydatności do spożycia 12 miesięcy od daty dostawy. Areszt Śledczy w Mysłowicach będący podmiotem sektora finansów publicznych zobowiązany jest na podstawie ustawy o finansach publicznych do wydatkowania środków finansowych m.in. w sposób celowy i oszczędny. Areszt dokonuje zakupów artykułów żywnościowych m.in. ryb i przetworów rybnych, w celu zapewnienia wyżywienia osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności. Osadzeni w Areszcie Śledczym w Mysłowicach żywieni są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych, oraz zarządzeniem nr 66/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 06.09.2010 r. w sprawie gospodarki żywnościowej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określa m. in. wysokość stawek dziennych norm wyżywienia oraz diet. Biorąc po uwagę, iż wysokość dziennej stawki wyżywienia ogranicza możliwości Zamawiającego, należy stwierdzić, iż zastosowanie drugiego kryterium oceny ofert poza ceną, może spowodować zwiększenie kosztów wyżywienia osadzonych, powodując negatywny wpływ na korzyści finansowe zakładu, które są odzwierciedleniem obok zasady legalności, również zasady gospodarności i celowości wydatkowanych środków finansowych. Ponadto zastosowanie w postępowaniu ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, nie wpłynie na koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 152200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach