Przetargi.pl
DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3784100 , fax. 034 3784202
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  ul. Waszyngtona 4/8 4/8
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3784100, fax. 034 3784202
  REGON: 00000149400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ajd.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu/akcesoriów komputerowych dla jednostek Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i obejmuje: Zadanie nr 1: Dostawa pakietu biurowego dla Zakładu Historii i Teorii Wychowania - WP Zadanie nr 2: Dostawa oprogramowania dydaktycznego dla Studiów podyplomowych |Logopedia| - WFH 2. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane zadanie|zadania. 3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego. Miejsce realizacji zamówienia: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 483100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ajd.czest.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach