Przetargi.pl
Dostawy warzyw i owoców

Dom Pomocy Społecznej "Republika" ogłasza przetarg

 • Adres: 41-503 Chorzów, ul. Michałkowicka 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 2459066 , fax. 0-32 2459065
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Republika"
  ul. Michałkowicka 4 4
  41-503 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 0-32 2459066, fax. 0-32 2459065
  REGON: 00068654600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsrepublika.bip.chorzow.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Dom Pomocy Społecznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032211100
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsrepublika.bip.chorzow.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach