Przetargi.pl
WYNAJEM AUTOBUSÓW I AUTOKARÓW WRAZ Z KIEROWCĄ W CELU PRZEWOZU OSÓB DLA POTRZEB UCZELNI

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3592048 , fax. 32 3592048
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3592048, fax. 32 3592048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYNAJEM AUTOBUSÓW I AUTOKARÓW WRAZ Z KIEROWCĄ W CELU PRZEWOZU OSÓB DLA POTRZEB UCZELNI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą w celu świadczenia usług krajowego przewozu osób w zakresie prowadzonej przez Zamawiającego działalności - badania naukowe, konferencje, sympozja, szkolenia, zajęcia dydaktyczne, w tym wyjazdy w teren na praktyki, wyjazdy na zawody sportowe, okolicznościowe m.in. z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca, Chóru, Orkiestry itp.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
  3. Wykonawca winien świadczyć usługi wynajmu autobusów i autokarów zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).
  4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z poniższym podziałem:
  Część A - wyjazdy z jednostek Zamawiającego, zlokalizowanych w Katowicach, Chorzowie i Sosnowcu, autokarami posiadającymi co najmniej 51 miejsc siedzących - opis przedmiotu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
  Część B - wyjazdy z jednostek Zamawiającego, zlokalizowanych w Cieszynie, autokarem posiadającym co najmniej 51 miejsc siedzących - opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
  Część C - wyjazdy z jednostek Zamawiającego, zlokalizowanych w Katowicach, Chorzowie i Sosnowcu, autobusami posiadającymi co najmniej 21 miejsc siedzących - opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
  Cześć D - wyjazdy z jednostek Zamawiającego, zlokalizowanych w Cieszynie, autobusem posiadającym o najmniej 21 miejsc siedzących - opis przedmiotu zamówienia godnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia:
  Umowy w zakresie każdej z części będą realizowane według bieżących potrzeb Zamawiającego, w terminie od daty zawarcia umowy do 28 lutego 2015 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia , w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
  6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  7. Podwykonawcy - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, powinien określić ją w swojej ofercie (zgodnie z treścią pkt 4 formularza oferty - załącznika nr 1A do SIWZ). Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych powinien podać nazwy (firmy) tych podwykonawców (zgodnie z treścią pkt 5 formularza oferty - załącznika nr 1A do SIWZ).
  8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
  9. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN).
  10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
  11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
  12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
  14. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601720004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne/1/u/1
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach