Przetargi.pl
Dostawa różnych produktów spożywczych oraz napoi Część 1 - Pieczywo, Część 2 - Ciasta, Część 3 - Artykuły spożywcze, Część 4 - Mrożonki, Część 5 - Napoje

Szkoła Główna Służby Pożarniczej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5617624 , fax. 022 8330724
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej
  ul. Słowackiego 52/54 52/54
  01-629 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5617624, fax. 022 8330724
  REGON: 00017341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgsp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa różnych produktów spożywczych oraz napoi Część 1 - Pieczywo, Część 2 - Ciasta, Część 3 - Artykuły spożywcze, Część 4 - Mrożonki, Część 5 - Napoje
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa różnych produktów spożywczych oraz napoi Część 1 - Pieczywo, Część 2 - Ciasta, Część 3 - Artykuły spożywcze, Część 4 - Mrożonki, Część 5 - Napoje. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu na Część 1 - Pieczywo, Część 3 - Artykuły spożywcze oraz Część 4 - Mrożonki jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: Część 1 - 2.500,00 PLN brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) Część 3 - 3.000,00 PLN brutto (słownie: trzy tysiące złotych) Część 4 - 3.500,00 PLN brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, na rachunek bankowy nr 68 1030 1508 0000 0008 1630 1084 w BH - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale (umieścić w osobnym opakowaniu z dopiskiem: Wadium do PN 45-12 na Część - ) w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Ogólnej - pok. nr 102. 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 05 grudnia 2012 r., do godz. 10:00, tj. przed upływem terminu składania ofert, co musi zostać udokumentowane stosownym załącznikiem do oferty, np. kserokopia przelewu lub gwarancji ubezpieczeniowej. 5. Wadium wniesione w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4. zostanie uznane za wniesione po terminie i skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6. Dyspozycja w zakresie zwrotu wadium określona została w art. 46 Ustawy Pzp. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sgsp.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach