Przetargi.pl
Dostawa wyrobów stomatologicznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5720366 , fax. 022 5720377
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  ul. Żwirki i Wigury 61 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5720366, fax. 022 5720377
  REGON: 00028891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów stomatologicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa skalerów ultradźwiękowych, piaskarki do profilaktyki nad i poddziąsłowej, dodatkowej rękojeści ze światłem LED, dyszy do piaskarki poddziąsłowej, tipów i piasków do piaskarki poddziąsłowej oraz tipów do skalera. 2. Ilekroć w niniejszej SIWZ Zamawiający wskazał na producenta wyrobów stomatologicznych, z których korzysta mając w szczególności na uwadze ich zadawalającą jakość, dopuszcza możliwość złożenia oferty na wyroby równoważne tj. innych producentów, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do każdej z tych pozycji Wykonawca wykaże, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania opisane przez Zamawiającego, w szczególności mając na uwadze ich jakość. Potwierdzeniem spełnienia powyższego będzie załączenie testów porównawczych lub przedstawienie innych argumentów (pozacenowych) odnoszących się do jakości, przemawiających za wyborem wyrobów oferowanych. 3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa tel. 22 502 20 36 (1S14).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331418008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wum.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach