Przetargi.pl
Dostawa regenerowanych materiałów eksploatacyjnych, w tym usługi serwisowe utrzymania drukarek i faksów dla Sądu Rejonowego w Zabrzu

Sąd Rejonowy ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 373-58-00 , fax. 0-32 373-58-09
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy
  ul. 3 Maja 21 21
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 0-32 373-58-00, fax. 0-32 373-58-09
  REGON: 00032222900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabrze.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa regenerowanych materiałów eksploatacyjnych, w tym usługi serwisowe utrzymania drukarek i faksów dla Sądu Rejonowego w Zabrzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa regenerowanych materiałów eksploatacyjnych, w tym usługi serwisowe utrzymania drukarek i faksów dla Sądu Rejonowego w Zabrzu zgodnie ze SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zabrze.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach