Przetargi.pl
Druk książki pt.: Kobieta odświętna czyli, Ślązaczka w stroju ludowym.

Muzeum Historii Katowic ogłasza przetarg

 • Adres: 40-025 Katowice, ul. Szafranka 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2562134 , fax. 032 2562134
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historii Katowic
  ul. Szafranka 9 9
  40-025 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2562134, fax. 032 2562134
  REGON: 00105124100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhk.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk książki pt.: Kobieta odświętna czyli, Ślązaczka w stroju ludowym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Druk książki pt.: Kobieta odświętna czyli, Ślązaczka w stroju ludowym. FORMAT 210 mm x 230 mm po obcięciu ( podstawa x wysokość) OKŁADKA - 210 mm x 230 mm + skrzydełka 120 mm x 230 mm po obu stronach okładki OBJĘTOŚĆ - 68 stron NAKŁAD - 300 egz. KOLORYSTYKA Okładka - 4 + 0 + folia matowa + lakier UV wybiórczo, Środek - 4 + 4 + lakier offsetowy matowy (zabezpieczający) PAPIER Okładka - karton 350 g /m2 Środek - kreda matowa 160 g /m2 OPRAWA: broszurowa ze skrzydełkami, klejona klejami PUR Dostarczenie materiałów do druku nastąpi po podpisaniu umowy. Materiały będą przekazywane w formie elektronicznej (płyta CD - programy: Adobe + In Design CS ) + projekt (makieta ) z naniesionymi poprawkami do naniesienia (korekta) Do wykonania: naświetlenie, druk, introligatornia. Książka posiada nr ISBN: 978 - 83 - 64356 - 05 - 6
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość przedłożonych wzorów publikacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mhk.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach