Przetargi.pl
Druk wraz oprawą pięciu nakładów książek, tj.: katalogów wystaw: Dani Karavan (wraz płytą DVD), Piękno monumentalne. Stanisław Popławski - rzeźba, Kanon i remix - Józef Szajna, Świadomość lalki. Teatr form Jadwigi Mydlarskiej-Kowal oraz publikacji: Ikony. Katalog zbiorów Muzeum Śląskie

Muzeum Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 40-205 Katowice, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2585661-3; 3503672 , fax. 032 2599804
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Śląskie
  ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1 1
  40-205 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2585661-3; 3503672, fax. 032 2599804
  REGON: 00109412100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumslaskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk wraz oprawą pięciu nakładów książek, tj.: katalogów wystaw: Dani Karavan (wraz płytą DVD), Piękno monumentalne. Stanisław Popławski - rzeźba, Kanon i remix - Józef Szajna, Świadomość lalki. Teatr form Jadwigi Mydlarskiej-Kowal oraz publikacji: Ikony. Katalog zbiorów Muzeum Śląskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Muzeum Śląskiego przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach, usług w zakresie druku w technice offsetowej i/lub cyfrowo-offsetowej oraz oprawie następujących książek: 1) Książka z płytą DVD Dani Karavan - katalog wystawy ISBN 978-83-62593-76-7 a) Format: 200 mm (szer.) x 260 mm (wys.) (netto po złożeniu) b) Nakład: 1000 egz. c) Objętość: 40 stron + okładka z 1 zaklejonym skrzydełkiem (szer. skrzydełka: 190 mm); okładka: 4 strony; DVD - 1 szt. 2) Książka Piękno monumentalne. Stanisław Popławski - rzeźba - katalog wystawy ISBN 978-83-62593-77-4 a) Format: 200 mm (szer.) x 260 mm (wys.) (blok po obcięciu) b) Nakład: 200 egz. c) Objętość: 52 strony + 4 strony okładki 3) Książka Kanon i remix - Józef Szajna - katalog wystawy ISBN 978-83-62593-78-1 a) Format: 200 mm (szer.) x 260 mm (wys.) (blok po obcięciu) b) Nakład: 300 egz. c) Objętość: 96 stron + 4 strony okładki 4) Książka Świadomość lalki. Teatr form Jadwigi Mydlarskiej-Kowal - katalog wystawy ISBN 978-83-62593-79-8 a) Format: 200 mm (szer.) x 260 mm (wys.) (blok po obcięciu) b) Nakład: 500 egz. c) Objętość: 120 stron + 4 strony okładki 5) Książka Ikony. Katalog zbiorów Muzeum Śląskiego ISBN 978-83-62593-80-4 a) Format: 220 mm (szer.) x 270 mm (wys.) (blok po obcięciu) b) Nakład: 500 egz. c) Objętość: 308 stron + okładka + 2 wyklejki Przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę wykonanych nakładów książek do siedziby Muzeum Śląskiego przy ulicy T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice (budynek główny) oraz rozładunek na rampie wyładunkowej. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ zatytułowanym: Opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) oraz w załączniku nr 8 do SIWZ zatytułowanym Wzór umowy. 2. Termin realizacji umowy: Zamawiający wymaga świadczenia usług w zakresie w zakresie druku w technice offsetowej i/lub cyfrowo-offsetowej oraz oprawie książek w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2016 r. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wykonanych nakładów książek do siedziby zamawiającego sukcesywnie zgodnie z zamówieniami w terminach określonych w poszczególnych zamówieniach, odpowiednio do tytułu: 1) Książki z płytą DVD Dani Karavan - katalog wystawy - do 18 dni kalendarzowych 2) Książki Piękno monumentalne. Stanisław Popławski - rzeźba - katalog wystawy - do 14 dni kalendarzowych 3) Książki Kanon i remix - Józef Szajna - katalog wystawy - do 14 dni kalendarzowych 4) Książki Świadomość lalki. Teatr form Jadwigi Mydlarskiej-Kowal - katalog wystawy - do 14 dni kalendarzowych 5) Książki Ikony. Katalog zbiorów Muzeum Śląskiego - do 20 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po przekazaniu przez Zamawiającego zamówienia i materiałów niezbędnych do wykonania danego tytułu książki. 3. Miejsce realizacji: zawarto w treści OPZ 4. Podwykonawcy: W przypadku korzystania z podwykonawców, w ofercie należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 5. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zobowiązany jest wskazać nazwy tych podwykonawców (zgodnie z treścią wzoru załącznika nr 5 do SIWZ). 6. Oferty równoważne. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.muzeumslaskie.pl/kategoria_8.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach