Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej do budynków komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 422 12 47 , fax. 32 4221247
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
  ul. Kościuszki 17 17
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 32 422 12 47, fax. 32 4221247
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.rybnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej do budynków komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do budynków komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) wg wykazu w SIWZ. Zamawiający będzie nabywał energię elektryczną na potrzeby własne jako odbiorca końcowy. Wykonawca zapewni, że wykona przedmiot zamówienia w sposób zgodny z obowiązującym prawem a w szczególności z następującymi aktami prawnymi: 1) Ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), 2) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93 poz. 623 z późn. zm.), 3) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 r. poz.1200). Wykonawca posiada obowiązującą Generalną Umowę Dystrybucyjną zawartą z właściwym Zamawiającemu Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do złożenia w imieniu Zamawiającego zgłoszenia o wyborze Sprzedawcy Energii Elektrycznej Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego. Obecnym Operatorem Systemu Dystrybucji dla Zamawiającego jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie. Podane roczne zużycia energii elektrycznej na poszczególnych punktach poboru mają charakter orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią ze strony zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanych ilościach. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez zamawiającego mniejszej ilości energii. Wykonawca, w odstępach zgodnych z okresami rozliczeniowymi wystawi fakturę za realizację przedmiotu zamówienia, na której wyszczególnione będą opłaty z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i abonamentu, na podstawie wskazań układu pomiarowego z zastosowaniem cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowym. Wspomniane opłaty z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i abonamentu będą wyłącznymi opłatami, jakie ponosić będzie Zamawiający. Okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące. Jednostrefowe rozliczanie zobowiązań (stałe ceny jednostkowe przez całą dobę) wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo - rozliczeniowego. Zamawiający nie przewiduje zainstalowania dodatkowego układu pomiarowego z tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm.rybnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach