Przetargi.pl
Dostawa posiłków profilaktycznych w roku 2018

Tatrzański Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 34500 Zakopane, ul. Kuźnice
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 20 23 200 , fax. 18 20 63 579
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tatrzański Park Narodowy
  ul. Kuźnice 1
  34500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 18 20 23 200, fax. 18 20 63 579
  REGON: 12245618000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tpn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa posiłków profilaktycznych w roku 2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa (odbiór towaru w miejscu jego zakupu) produktów składających się na profilaktyczne posiłki i napoje dla pracowników TPN w następujących częściach: - Zamówienie nr 1. Posiłki profilaktyczne zawierające białko i tłuszcze - Zamówienie nr 2. Posiłki profilaktyczne zawierające węglowodany Wykaz produktów objętych dostawą stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W tym zakresie Zamawiający nie określa wymagań

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach