Przetargi.pl
Zakup i dostawa wyrobów medycznych

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31913 Kraków, os. Na Skarpie
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 6441956 , fax. (012) 6444756
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
  os. Na Skarpie 66
  31913 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (012) 6441956, fax. (012) 6444756
  REGON: 63016100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeromski-szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wyrobów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa wyrobów medycznych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium będące sumą wadiów określonych dla poszczególnych grup, na które składa ofertę. W przypadku składania oferty na wszystkie grupy Wykonawca wnosi wadium w wysokości 4 949 PLN (słownie: cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych). W przypadku składania oferty na poszczególne grupy : grupa 4 890 (słownie: cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych) grupa 2 59 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Forma wpłaty wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275). 3. Wadium wniesione w pieniądzu. 1) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego 53 1130 1150 0012 1148 7820 0005 Fakt wniesienia wadium należy potwierdzić poprzez dostarczenie Zamawiającemu kopii dowodu wpłaty. 2) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 4. Wadium wniesione w innej formie. 1) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu stanowiącego zabezpieczenie wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie. 2) Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. 3) Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/ poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą, tj. 30 dni.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach