Przetargi.pl
„Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętach od 02.01.2024 r do 31.12.2024 r – artykuły spożywcze i mrożonki”

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W KĘTACH ogłasza przetarg

 • Adres: 32-650 Kęty, ul. Jana III Sobieskiego 6
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33/845 21 40
 • Data zamieszczenia: 2023-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W KĘTACH
  ul. Jana III Sobieskiego 6
  32-650 Kęty, woj. małopolskie
  tel. 33/845 21 40
  REGON: 070690444
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętach od 02.01.2024 r do 31.12.2024 r – artykuły spożywcze i mrożonki”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętach od 02.01.2024 r do 31.12.2024 r – artykuły spożywcze i mrożonki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 i 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach