Przetargi.pl
Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej z podziałem na zadania – liczba zadań 11

KRAKOWSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY IM. SZARYCH SZEREGÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 31-541 Kraków, Aleja Powstania Warszawskiego 6
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KRAKOWSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY IM. SZARYCH SZEREGÓW
  Aleja Powstania Warszawskiego 6
  31-541 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 000192169
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksos.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej z podziałem na zadania – liczba zadań 11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlindostawa ryb i przetworów rybnychdostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskichdostawa olejów i tłuszczy zwierzęcych lub roślinnychdostawa produktów mleczarskichdostawa produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowychdostawa różnych produktów spożywczychdostawa napojów bezalkoholowychdostawa jajdostawa produktów przetworzonychdostawa świeżych owoców i warzyw
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-12-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach