Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w gminie Wierzbica w sezonie grzewczym 2013/2014 r.

Gmina Wierzbica ogłasza przetarg

 • Adres: 22-150 Wierzbica, ul. Włodawska 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5693266 , fax. 082 5693222
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wierzbica
  ul. Włodawska 1 1
  22-150 Wierzbica, woj. lubelskie
  tel. 082 5693266, fax. 082 5693222
  REGON: 11019799000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w gminie Wierzbica w sezonie grzewczym 2013/2014 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS lub równoważnego w sezonie grzewczym 2013/2014 o parametrach określonych wg PN-C-96024 / załącznik nr 6 /: Łączna ilość oleju opałowego - 110 000 litrów: - 12 000 litrów do kotłowni Urzędu Gminy w Wierzbicy; - 8 000 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Święcicy; - 5 000 litrów do kotłowni Szkoły Filialnej w Wólce Tarnowskiej; - 83 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół w Wierzbicy. - 2 000 litrów do Gminnego Ujęcia Wody w Wierzbicy. 2. Przedmiot zamówienia powinien spełniać Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy. 3. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 169 poz. 1200 z późn. zmianami) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie, w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2008 r. (Dz. U. Nr 221, poz.1441). 4. Jednorazowe dostawy realizowane będą przez Wykonawcę w ilościach zgłaszanych telefonicznie przez poszczególnych odbiorców z wyprzedzeniem 2 dni w dni roboczych w godzinach 7-15 . Wraz z każdorazową dostawą przedkładane będą świadectwa jakości . Wymienione dostawy obejmują pełny zakres, tj. zakup , załadunek na środek transportu, transport oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia. Dopuszcza się możliwość zakupu lekkiego oleju opałowego w ilościach mniejszych niż ilość zamawiana maksymalnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art.30 ust.5 PZP).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach