Przetargi.pl
Dostawa samochodów według zadań

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5631461 do 63 , fax. 082 5630450
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Wołyńska 57 57
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 082 5631461 do 63, fax. 082 5630450
  REGON: 11005287100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodów według zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest dostawa samochodów według zadań: 1.1. zadanie nr 1: samochód specjalistyczny dwukomorowy z tylnym załadunkiem do wywozu nieczystości stałych, 1.2. zadanie nr 2: samochód ciężarowy - wywrotka, wraz z kompletem dokumentów umożliwiającym rejestrację pojazdów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 dla zadania nr 1 oraz załącznik nr 1a dla zadania nr 2 do SIWZ. 2.1. Wykonawca na potwierdzenie zgodności opisu oferowanego przedmiotu zamówienia składa wypełniony prawidłowo załącznik nr 1 i /lub załącznik nr 1a. 3. Wykonawca wraz z realizacją dostawy zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia wyznaczonych pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu, w ilości nie mniejszej niż 8 godzin. Szkolenie realizowane będzie w siedzibie zamawiającego w dniu dostawy pojazdu. 3.1. Oferta powinna uwzględniać wycenę następujących usług towarzyszących, związanych pośrednio z przedmiotem zamówienia, tj.: - dostawę przedmiotu zamówienia do bazy sprzętowej zamawiającego mieszczącej się w Chełmie (22-100), ul. Bieławin 5. - ubezpieczenie OC, AC, NNW na okres 12 miesięcy od dnia dostarczenia pojazdu. 4. Minimalne warunki gwarancyjne określone są w załączniku nr 1 oraz nr 1a i w załączniku nr 5. 4.1. W przypadku realizacji uprawnień gwarancyjnych przez podmiot inny niż wykonawca wraz z ofertą należy złożyć pisemne zobowiązanie podpisane przez uprawnione osoby podmiotu przejmującego realizację gwarancji na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu (np. umowa). UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zgłoszeń usterek bądź przeglądów do różnych podmiotów. Do przyjmowania zgłoszeń usterek i nadzorowania realizacji ich usunięcia zobowiązany jest wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341445113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1.1. Zadanie nr 1: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy). 1.1.1. Zadanie nr 2: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy). 1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający wniesienie wadium musi być dołączony do oferty wykonawcy. 1.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 1.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego wraz z adnotacją: /Dostawa samochodów według zadań/ w Banku Polska Kasa Opieki S. A. Grupa PeKaO I/Oddział Chełm nr 35 1240 2223 1111 0000 3576 9088 najpóźniej w dniu 15.11.2013 r. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający będzie uważał wadium, które do dnia 15.11.2013 r. do godz. 11:00 znajdzie się na rachunku bankowym wskazanym przez zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w innej postaci niż pieniężna, należy je wnieść do zamawiającego MPGK sp. z o. o. w Chełmie najpóźniej do dnia 15.11.2013 r. do godz. 11:00. Dokument stanowiący wadium w formie niepieniężnej powinien zawierać zapis określony w art. 46 ust. 5 ustawy. 1.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 1.6. Zamawiający zwróci wadium: - wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, - wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu należytego zabezpieczenia wykonania umowy. 1.7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 1.8. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 1.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 1.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 1.11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie przed dniem zawarcia umowy. 2.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 2.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczeń: - w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; - poprzez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; - przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zestawów. 2.5. Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Polska Kasa Opieki S. A. Grupa PeKaO I/Oddział Chełm nr 35 1240 2223 1111 0000 3576 9088 z adnotacją /Dostawa samochodów według zadań/. 2.6. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej winno zawierać zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty zobowiązania stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że wykonawca nie uregulował swoich zobowiązań wynikających z zawartej umowy. 2.7. W trakcie realizacji umowy wykonawca, za zgodą zamawiającego, może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2.8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 2.9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób: - 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Należyte wykonanie zostanie stwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zamówienia. - 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wartość ubezpieczenia pojazdu określona w załączniku nr 2
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpgk.chelm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach