Przetargi.pl
Usługi kompleksowego utrzymania w czystości pomieszczeń administracyjno - biurowych i oddziałów szpitalnych.

Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-468 Lublin, ul. Kruczkowskiego 21
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 531-42-02 , fax. (081) 744 14 64
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
  ul. Kruczkowskiego 21 21
  20-468 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 531-42-02, fax. (081) 744 14 64
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osk.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi kompleksowego utrzymania w czystości pomieszczeń administracyjno - biurowych i oddziałów szpitalnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego utrzymania w czystości pomieszczeń administracyjno- biurowych i oddziałów szpitalnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie SPZOZ. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia do zapewnienia stabilnej obsady kadrowej. Szczegółowy zakres świadczenia usług sprzątania pomieszczeń administracyjno- biurowych i oddziałów szpitalnych zawierają załączniki: Załącznik Nr 2 - Wykaz oddziałów i komórek organizacyjnych objętych zamówieniem Załącznik Nr 3 - Szczegółowe wymagania dotyczące świadczonych usług Załącznik Nr 4 - Harmonogram prac porządkowych - zalecenia szczegółowe dotyczące mycia i dezynfekcji powierzchni. Wykonawca zapewni na własny koszt sprzęt niezbędny do sprzątania zgodnie z zaleceniami o których mowa w Załączniku Nr 4 do SIWZ - Harmonogram prac porządkowych - zalecenia szczegółowe dotyczące mycia i dezynfekcji powierzchni. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania profesjonalnego sprzętu wraz z urządzeniami do czyszczenia, konserwacji powierzchni, zapewnienia odpowiedniej ilości mopów, ścierek, i innego sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonywania usługi. Do sprzątania poszczególnych stref, pomieszczeń socjalnych i sanitarnych Wykonawca winien przeznaczyć osobny sprzęt - mopy i ściereczki. Wykonawca zapewni na własny koszt środki chemiczne, dezynfekcyjne i higieniczne, zgodnie z zaleceniami określonymi w Załączniku Nr 5 - Szczegółowe wymagania dotyczące środków czystości i środków dezynfekujących. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzupełniania środków higienicznych takich jak: mydło dezynfekcyjne, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, kostki dezynfekująco - zapachowe do toalet. Zamawiający umożliwia Wykonawcom zainteresowanych realizacją zamówienia do odbycia wizji lokalnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, tj. przed dniem 28 października 2013 rok przed godz. 11.00, wadium w wysokości: 5.640,00 PLN (słownie: pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osk.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach