Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie w 2014 r.

Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 42-283 Boronów, ul. Poznańska 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-34 35 39 289 , fax. 0-34 35 39 289
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej
  ul. Poznańska 2 2
  42-283 Boronów, woj. śląskie
  tel. 0-34 35 39 289, fax. 0-34 35 39 289
  REGON: 15198236800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie w 2014 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oleju napędowego grzewczego w ilości około 40 000 litrów do kotłowni olejowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie w roku 2014. Dostawa oleju napędowego grzewczego będzie składać się z dostaw cząstkowych w ilości do 10 000 litrów każda.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zpo-boronow.webserwer.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach