Przetargi.pl
dostawa oleju napędowego do zbiornika dwupłaszczowego o pojemności 5000 l będącego własnością Zamawiającego znajdującego się na terenie bazy ZTK sp z o.o. Żory ul. Okrężna 5

Zakłady Techniki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 44-240 Żory, ul. Okrężna 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 4356880 , fax. 0-32 4356920
 • Data zamieszczenia: 2015-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakłady Techniki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Okrężna 5 5
  44-240 Żory, woj. śląskie
  tel. 0-32 4356880, fax. 0-32 4356920
  REGON: 24090821600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ztkzory.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa oleju napędowego do zbiornika dwupłaszczowego o pojemności 5000 l będącego własnością Zamawiającego znajdującego się na terenie bazy ZTK sp z o.o. Żory ul. Okrężna 5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oleju napędowego do zbiornika dwupłaszczowego o numerach 50/1/10/13/Z , 50/1/10/13/W , pojemności 5000 l, będącego własnością Zamawiającego znajdującego się na terenie bazy ZTK sp z o.o. Żory ul Okrężna 5 Zbiornik posiada urządzenie dystrybucyjne z pompą i system który określa ilość pobranego paliwa wraz z identyfikacją tankowanego pojazdu Zbiornik posiada deklaracje zgodności nr 17/10/13/DZ z dnia 21.10.2013r Zbiornik posiada protokół badania technicznego wydany przez Urząd Dozoru Technicznego oddział w Bielsku Białej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia a)Sukcesywna dostawa oleju napędowego zgodnego z PN-EN 590+ A1: 2011 właściwego do pory roku ( letni, przejściowy, zimowy) i obejmuje: -około 50000 litrów w okresie obowiązywania umowy - 6 m-cy . b) Dostawy realizowane muszą być specjalistycznymi autocysternami zaopatrzonymi w posiadające ważne cechy legalizacyjne urządzenia wydawcze - pompy oraz drukarki. c) Wykonawca zabezpieczy dostawę oleju napędowego na koszt własny. d) Jednorazowa dostawa oleju napędowego wg ceny Wykonawcy zapewniając Zamawiającemu możliwość całodobowego nieprzerwanego tankowania. e)Wykonawca dołączy do każdej dostawy atest. f) Zamawiający informuje, iż nalewanie będzie się odbywało do zbiornika naziemnego. g) Oferta powinna zawierać cenę hurtową 1 litra paliwa ON ogłoszoną przez PKN ORLEN S.A. na dzień 02.03.2015 r. na stronie internetowej www.orlen.pl minus kwota upustu . Kwota upustu jest stała przez cały okres obowiązywania umowy. h)Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie następowało w litrach w temperaturze rzeczywistej. i)Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększeniu ilości dostawy oleju napędowego w zależności od potrzeb Zamawiającego. 3.2)Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia: wykonawca obowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach ( składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie, do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii, próbka paliwa przy każdej dostawie w 5. litrowym metalowym kanistrze, pobrana w obecności Zamawiającego i zaplombowana znakami Wykonawcy, a pozostawiony u Zamawiającego, list przewozowy wydany przez magazyn ( skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, nr rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny, dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu załadunku cysterny na magazynie ( składzie podatkowym), Sposób realizacji dostaw: Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia stałych dostaw, celem ciągłego zaspokojenia potrzeb Zamawiającego na paliwo stanowiące przedmiot zamówienia Dostawa nastąpi nie później niż 12 godzin po zgłoszeniu przez Zamawiającego na adres e-mal lub telefonicznie do Wykonawcy Wykonawca do 2 godzin po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzi e-mail lub telefonicznie otrzymane zgłoszenie Zamawiającego Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę auto cysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001r. prawo o miarach ( tekst jednolity Dz. U. 2004r. nr 243 poz. 2441 ze zm. ) i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie auto cystern ( pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego. Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw paliwa, poprzez przepompowanie dostarczonego paliwa do zbiornika spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001r. ( Dz.U. nr 113, poz. 1211 z późn. zm.) znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego. Dostawy oleju mogą się odbywać tylko i wyłącznie w godz. od 7:00 - 14:00 w dni robocze. Załadunek zbiornika spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001r. (Dz. U. nr 113, poz. 1211) nastąpi każdorazowo w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego. 3.3) Dodatkowe postanowienia przedmiotu zamówienia: - Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat. Rozliczenie następuje po wystawieniu faktury VAT, - Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie pobrany w litrach olej napędowy w temperaturze rzeczywistej do pojazdów samochodowych lub maszyn Zamawiającego, (zapłata nastąpi za olej napędowy zatankowany do baków pojazdów samochodowych lub maszyn Zamawiającego, a nie za olej napędowy wlany do zbiornika magazynowego) z ceną z dnia tego zatankowania do baków pojazdów samochodowych lub maszyn Zamawiającego, a nie z dnia dostawy do zbiornika magazynowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane jest wadium w wysokości 5.000,00zł ( słownie pięć tysięcy złotych) Gwarancja ubezpieczeniowa ,gwarancja bankowa i poręczenie złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ztkzory.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach