Przetargi.pl
Usługa przeprowadzenia czwartej edycji szkoleń dla nauczycieli w 48 placówkach (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) z terenu Powiatu Rybnickiego, uczestników projektu Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli

Zarząd Powiatu w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4228300 , fax. 032 4228658
 • Data zamieszczenia: 2015-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Rybniku
  ul. 3 Maja 31 31
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 032 4228300, fax. 032 4228658
  REGON: 27628517000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.rybnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeprowadzenia czwartej edycji szkoleń dla nauczycieli w 48 placówkach (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) z terenu Powiatu Rybnickiego, uczestników projektu Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2015 czwartej edycji szkoleń dla uczestników projektu Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zamówienie podzielone jest na 17 części i obejmuje kursy zgodne z poniższym zestawieniem: Część I: BUDOWA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY 1) Wypracowanie procedury okresowego analizowania, ewaluowania i modyfikowania koncepcji pracy szkoły, ilość szkoleń: 1 (ZSP Zwonowice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 11; Część II: NAUCZYCIEL 45+ 1) Posługiwanie się edytorem tekstów, tworzenie prezentacji multimedialnych i wstęp do posługiwania się Internetem ilość szkoleń: 1 (Przedszkole nr 6 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 10; 2) Zaktualizowanie kompetencji w zakresie pracy z komputerem na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, ilość szkoleń: 1 (Gimnazjum nr 2 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 22; 3) Wzmocnienie sił psychicznych i odporności na stres, ilość szkoleń: 1 (SP Lyski), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 23; Część III: PRACA Z UCZNIEM MŁODSZYM 1) Praca z dzieckiem młodszym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- warsztaty behawioralne; ilość szkoleń: 1 (Przedszkole nr 10 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 19; 2) Gry i zabawy na dobry klimat w grupie; ilość szkoleń: 1 (Przedszkole nr 3 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 8; 3) Zaburzenia zachowania u dziecka młodszego; ilość szkoleń: 1 (SP nr 3 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 36; 4) Rodzice uczniów klas I-III są partnerami szkoły; ilość szkoleń: 1 (SP Przegędza), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 15; 5) Kształtowanie u uczniów słuchu fonemowego i fonetycznego, ilość szkoleń: 1 (SP Bełk), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 9; Część IV: WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 1) Systemy komunikowania się szkoły ze środowiskiem lokalnym, narzędzia promocji w środowisku lokalnym ilość szkoleń: 1 (Technikum w Czerwionce-Leszczynach), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 24; 2) Ciekawe formy prezentacji przedszkola w środowisku społecznym- lokalnym ilość szkoleń: 1 (Przedszkole Gaszowice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 8; Część V : TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI 1) Nowoczesne metody, techniki i sposoby motywowania uczniów do nauki, ilość szkoleń: 1 (ZSZ w Czerwionce-Leszczynach), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 18; 2) Nowoczesne techniki uczenia się- jak nauczyć nastolatka jak się ma uczyć, propozycje metod i technik; ilość szkoleń: 1 (Gimnazjum nr 5 w Czerwionce-Leszczynach), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 18; 3) Techniki i metody skutecznego zapamiętywania i uczenia się; ilość szkoleń: 1 (Gimnazjum nr 1 w Czerwionce-Leszczynach), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 10; Część VI: JAK POMÓC UCZNIOWI ODNIEŚĆ SUKCES EDUKACYJNY 1) Mózg i serce w szkole- duet stymulujący sukces w szkole; ilość szkoleń: 1 (LO w Czerwionce-Leszczynach), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 22; 2) Jakie indywidualne formy pracy stosować z uczniem zdolnym, by osiągnął sukces?; ilość szkoleń: 1 (SP Raszczyce); orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 10; 3) Jak pomóc uczniowi mającemu trudności w nauce osiągnąć sukces; ilość szkoleń:1 (SP Pstrążna), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 17; Część VII: WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS- BEZPIECZNA SZKOŁA 1) Jak prowadzić ciekawe lekcje wychowawcze, aby utrwalać normy i zasady społeczne, przeciwdziałać przemocy psychicznej i fizycznej ilość szkoleń: 1 (SP nr 5 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 22; 2) Trudy okresu dojrzewania- tolerancja, samotność, wyobcowanie, samookaleczenia; ilość szkoleń: 1 (Gimnazjum nr 4 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 16; 3) Lekcja wychowawcza- lekcja na którą czekamy; ilość szkoleń: 1 (SP nr 1 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 20; 4) Profilaktyka przemocy i agresji w szkole. Umiejętność wczesnego diagnozowania zagrożeń: papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki, inne; ilość szkoleń: 1 (SP nr 1 Świerklany), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 25; 5) Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach; ilość szkoleń: 1 (SP Jankowice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 24; Część VIII: POSTAWY UCZNIOWSKIE, JAK JE KSZTAŁTOWAĆ 1) Warsztaty- integracja zespołu klasowego w klasie zróżnicowanej wielopłaszczyznowo; ilość szkoleń: 1 (SP nr 6 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 20; 2) Kształtowanie postaw uczniowskich; Warsztaty - Trening umiejętności wychowawczych: m. in. Stawianie granic, system nagród i kar, wyrażanie emocji, nazywanie uczuć, wypracowanie narzędzi/pomysłów na lekcje wychowawcze. ilość szkoleń: 1 (Gimnazjum Bełk), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 12 3) Inteligencja wieloraka i jej wpływ na kształtowanie postaw uczniowskich ilość szkoleń: 1 (SP Szczejkowice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 14 4) Jak nauczyć uczniów współodpowiedzialności? Skuteczna organizacja klasy, praca w zespołach, partycypacja w sukcesach, porażkach, nagrody/kary ilość szkoleń: 1 (Gimnazjum Jejkowice) orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 20 5) Jak kształtować pozytywne postawy uczniów i odpowiedzialność za własne wyniki w nauce?; ilość szkoleń: 1 (Gimnazjum Lyski), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 19; CZĘŚĆ IX: PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM 1) Nowe techniki plastyczne w pracy z dziećmi przedszkolnymi ilość szkoleń: 1 (Przedszkole nr 11 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 11; Część X: PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 1) Nowoczesne techniki w pracy z dziećmi przewlekle chorymi- atrakcyjne i niekonwencjonalne dla dziecka; ilość szkoleń: 1 (Przedszkole nr 1 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 15; 2) Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych przede wszystkim z zaburzeniami słuchu centralnego i zespołem Aspergera; ilość szkoleń: 1 (SP nr 2 Świerklany), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 17; 3) Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz.2- wycofanie, emocje- dobre praktyki; ilość szkoleń: 1 (Przedszkole nr 1 Świerklany), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 12; 4) Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- Niedosłuch centralny; ilość szkoleń: 1 (Gimnazjum Jankowice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 14; 5) Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- praca z dzieckiem autystycznym i z zespołem Aspergera; ilość szkoleń: 1 (Przedszkole Jankowice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 7; 6) Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- zespół Aspergera i dziecko autystyczne; ilość szkoleń: 1 (Przedszkole Czernica), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 6; 7) Przygotowanie do nauki czytania metodą Jagody Cieszyńskiej; ilość szkoleń: 1 (Przedszkole nr 7 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 8; CZĘŚĆ XI: WYKORZYSTANIE TIK NA ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH- BEZPIECZNY INTERNET 1) Warsztaty- przykładowe zajęcia z wykorzystaniem TIK; ilość szkoleń: 1 (SP nr 8 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 18; 2) Warsztaty Plansze interaktywne- planowanie pracy i wykorzystanie w trakcie zajęć z dziećmi; ilość szkoleń: 1 (Przedszkole nr 8 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 8; 3) Informatyka na różnych lekcjach i zajęciach edukacyjnych; ilość szkoleń: 1 (SP Szczerbice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 12; Część XII: PROJEKT EDUKACYJNY W SZKOLE 1) Innowacja pedagogiczna w przedszkolu; Warsztaty - opracowanie przykładowej innowacji pedagogicznej dla przedszkola, ilość szkoleń: 1 (Przedszkole Bełk), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 6; 2) Doradztwo zawodowe a projekt edukacyjny; ilość szkoleń:1 (Gimnazjum nr 2 Świerklany), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 22 Część XIII: WYKORZYSTANIE EWD W EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY 1) EWD- interpretacja wyników osiągniętych przez uczniów na sprawdzianie; ilość szkoleń: 1 (SP Stanowice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 13; Część XIV: UCZEŃ- AKTYWNY UCZESTNIK UCZENIA SIĘ 1) Metody pracy zwiększające aktywność uczniów w procesach edukacyjnych, ilość szkoleń:1 (SP Palowice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 13; 2) Uczenie metodą rozwiązywania problemów; ilość szkoleń:1 (SP Czernica) orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 15; Część XV: OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE 1) Metody oceniania kształtującego na poszczególnych poziomach nauczania i wybranych przedmiotach, ilość szkoleń:1 (SP Jejkowice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 27; 2) Ocenianie kształtujące jako czynnik podnoszący jakość kształcenia; ilość szkoleń:1 (SP Gaszowice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 23; Część XVI: JAK I PO CO PROWADZIĆ EWALUACJĘ WEWNĘTRZNĄ 1) Praca w zespołach podczas opracowania i podsumowania ewaluacji; ilość szkoleń:1 (Przedszkole Lyski), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 9; 2) Dokumentacja kontroli wewnętrznej, kontrola i ocena pracy nauczyciela; ilość szkoleń:1 (Przedszkole nr 2 Świerklany), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 6; Część XVII: RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY 1) Prawne aspekty funkcjonowania Rady Rodziców, ilość szkoleń:1 (ZSP Adamowice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 12; 3. Liczba uczestników na poszczególnych szkoleniach w stosunku do podanej orientacyjnie może wzrosnąć maksymalnie o 5 osób, a minimalna liczba uczestników szkolenia jaką gwarantuje Zamawiający to 2 osoby. 4. Wszystkie wymagania zawarte w niniejszej SIWZ są jednakowe dla każdego z powyższych siedemnastu zadań. 5. Tematyka poszczególnych kursów została określona w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 6. Wymagania w zakresie realizacji zajęć: 1) Zajęcia prowadzone są w poszczególnych placówkach zatrudnienia uczestników. 2) Terminy zajęć muszą być dostosowane do obowiązkowych godzin lekcyjnych uczestników projektu i uzgodnione z Koordynatorem projektu oraz Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji. 3) Wykonawca zapewni w trakcie trwania szkolenia warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jeżeli to konieczne odzież ochronną i sprzęt ochronny. 4) Wykonawca w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać uczestników z jego szczegółowym programem. 5) Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu materiały szkoleniowe (instrukcje, oprogramowanie - na płycie CD) oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 6) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej: ­ dziennik zajęć zawierający wymiar godzin i tematy zajęć, ­ listę obecności, ­ rejestr wydanych zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających ukończenia kursu i opis uzyskanych kwalifikacji, ­ ankiety ewaluacyjne na zakończenie szkolenia (ankieta zawierać musi co najmniej: nazwę i datę szkolenia, dane prowadzącego, ocenę globalną szkolenia, ocenę prowadzącego, materiałów szkoleniowych, cateringu, metryczkę) 7) Wykonawca uwzględni w cenie koszt ubezpieczenia uczestników, a także pozostałe koszty organizacyjne. 8) Wykonawca przygotuje i wręczy każdemu uczestnikowi, który uczestniczył, w co najmniej 75% zajęć zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach. Wydane certyfikaty oraz zaświadczenia muszą zawierać logotypy zgodnie z aktualnymi wytycznymi oraz informację, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz szczegółowy zakres kursu (z podaniem ilości godzin poszczególnych tematów). Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie wydanych dokumentów wraz z potwierdzeniem odbioru przez uczestników. 9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia uczestników projektu, na każdym jego etapie oraz kontroli frekwencji kierowanych przez Zamawiającego uczestników kursu na zajęciach. 10) Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji kursu będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 7. Usługa może być świadczona również w soboty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu między Zamawiającym a Wykonawcą. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji bez odszkodowania z przeprowadzenia kursów, o których mowa w rozdz. III pkt 2 SIWZ. Informacja w tym zakresie zostanie przedstawiona Wykonawcy najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem danego kursu. 9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanych przez uczestników list obecności na zajęciach niezwłocznie po wykonaniu usługi. Listy obecności będą stanowiły podstawę stwierdzenia realizacji zamówienia. 10. Do przeprowadzenia zajęć Zamawiający zapewni bezpłatnie sale wykładowe znajdujące się w poszczególnych placówkach na terenie Powiatu Rybnickiego wskazanych w opisie zakresu zamówienia, które Wykonawca będzie realizował. Wykonawca pokrywa koszty własnego dojazdu do sal wykładowych oraz wszelkie inne koszty związane ze świadczeniem usługi w tym wydruki materiałów. 11. Wykonawca pokryje wszystkie straty wynikłe z powodu niewykonania przedmiotu zamówienia, względnie zniszczenia lub uszkodzenia powierzonego mu przez Zamawiającego mienia. 12. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentów, opracowań i wszelkich innych materiałów wytworzonych przez siebie w ramach realizacji niniejszego zamówienia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, nr 90 poz. 631, z późn. zm.), w tym w szczególności w celu udostępniania na stronach internetowych Zamawiającego. 13. Wykonawca udostępni na wezwanie Zamawiającego własnej dokumentacji finansowo-księgowej z zakresu realizowanego zamówienia w terminie do 3 dni od wezwania Zamawiającego. 14. Jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i będzie osobiście realizować zadania wynikające z niniejszego zamówienia to zobowiązuje się prowadzić ewidencję zadań i godzin pracy za okres, w którym realizowane jest niniejsze zamówienie na formularzu określonym przez Zamawiającego oraz niezwłocznie przekazywać ją Zamawiającemu na każde jego wezwanie. Równocześnie Wykonawca oświadcza, że jego łączne zaangażowanie w realizację działań projektowych w projektach realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia nie przekroczy 240 godzin miesięcznie w okresie realizacji niniejszego zamówienia. 15. Wykonawca oświadcza, że od dnia podpisania umowy nie jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy w żadnej instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej lub że nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie związane z jego zatrudnieniem. W przypadku jeżeli Wykonawca jest lub będzie zatrudniony w jednej z ww. instytucji jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie związane z jego zatrudnieniem. 16. Harmonogram realizacji warsztatów: 1) Szkolenia realizowane będą według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SWIZ 2) W terminie do 5 dni kalendarzowych od podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór listy obecności na zajęciach, wzór ankiety ewaluacyjnej, wzór harmonogramu oraz imienną listę uczestników wraz z wskazaniem placówki w której szkolenie będzie realizowane, 3) W terminie do 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram zajęć (proponowany termin zajęć). 4) Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 5) W terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia zajęć (nie później niż do dnia), Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane listy obecności, kopie certyfikatów, zaświadczeń z potwierdzeniem ich odbioru oraz oryginały ankiet ewaluacyjnych, dzienniki zajęć, po jednym egzemplarzu materiałów szkoleniowych, potwierdzenie ubezpieczenia uczestników. 6) Po wykonaniu zajęć zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół odbioru usługi, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. Podpisanie bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru z wykonania usługi jest podstawą do wystawienia faktury/ rachunku za wykonanie usługi. 7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej dnia następnego po podpisaniu umowy informacje niezbędne do dokonania zgłoszenia Wykonawcy do ubezpieczenia społecznego. 17. Kod CPV - 80 53 00 00 8 Przedmiot zamówienia finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm. )
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starostwo.rybnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach