Przetargi.pl
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia ochronnego i roboczego dla pracowników dla USD w Krakowie - 2 grupy

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6582011 , fax. 012 6581081
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  ul. Wielicka 265 265
  30-663 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6582011, fax. 012 6581081
  REGON: 35137588600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.usdk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia ochronnego i roboczego dla pracowników dla USD w Krakowie - 2 grupy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia ochronnego i roboczego dla pracowników dla USD w Krakowie - 2 grupy 3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 18.10.00.00-0 - odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki 18.80.00.00-7 - obuwie 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają FORMULARZE CENOWE- załączniki nr 3/1 i 3/2 do SIWZ 3.4. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni. 3.5. Wykonawcy: 3.5.1. uszyją odzież z dobrej jakości krajowego materiału (materiał musi być odporny na wysoką temperaturę prania ( 80-95° ), prasowania minimum 170°, nie kurczliwy, nie farbujący 3.5.2. dostosują kolorystykę materiałów do obowiązującej normy w Szpitalu (biały, zielony, niebieski, beżowy, szafirowy, bordowy, popielaty) 3.5.3. zastosują wszelkie dodatki np. nici, guziki odporne na wysoką temperaturę 3.5.4. dołączą świadectwo jakości produkowanej odzieży, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: - certyfikat potwierdzający zgodność wyrobów z Polską Normą PN-P 84 525:1998 - Certyfikat PN 85 P 84542 dla odzieży dla personelu medycznego - świadectwa jakości tkanin Oko -Tex Standard 100 3.5.5. oferują tkaniny o składzie surowcowym 65-67%- elany, 33-35% bawełny o gramaturze minimum 180 ( +/- 8g/m?), kurczliwość 3% 3.5.6. dostarczą razem z ofertą katalog odzieży ochronnej i roboczej w formie papierowej. Katalog powinien zawierać tabelę rozmiarów i uproszczoną tabelę rozmiarów z podziałem na odzież damską i męską, paletę kolorów materiałów, dane techniczne tkanin, zdjęcia wzorów odzieży z podaniem numeru katalogowego dla odzieży damskiej i męskiej, dane dotyczące odzieży dla osób nietypowych. 3.5.7. dostarczą obuwie ochronne damskie i męskie przeszywane, cholewka i wyściółka skórzane, spód antypoślizgowy z profilem ortopedycznym, możliwość regulacji tęgości , kolor biały ; obuwie musi spełniać certyfikat PN-EN ISO 20347:2005 3.5.8. Dostarczą razem z ofertą katalog obuwia ochronnego i roboczego. Katalog powinien zawierać: tabele rozmiarów z podziałem na obuwie damskie i męskie, dostępne kolory, dane techniczne obuwia , zdjęcia wzorów obuwia z podanie numeru katalogowego dla obuwia damskiego i męskiego 3.6. W przypadku braku potwierdzenia wymagań względem przedmiotu zamówienia określonych w punktach od 3.5.1 do 3.5.8. oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna z treścią SIWZ. 3.7. Szczegóły dotyczące rozmiarów i kolorów uzgodnione zostaną z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 3.8. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 4. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - 2 GRUPY
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 181000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres niezmienności cen
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.usdk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach